Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 23 ноември в град Тата, Унгария, се проведе първата среща, организирана на живо, на екипа на LIFE проекта „Безопасен полет за птиците на Дунав“. Основните теми в дискусиите бяха насочени към консервационните и комуникационните дейности по проекта и стъпките, които предстоят. Обсъдиха се и добрите практики при употребата на различни видове дивертори. Екип на Българското дружество за защита на птиците и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД също присъстваше на срещата.

Събитието беше организирано със съдействието на партньора по проекта – енергопреносната компания MAVIR – Az energia irányítója, която на следващия ден – 24 ноември, организира 13-та конференция за опазване на птиците с фокус върху опазването на мигриращите птици.

„Безопасен полет за птиците на Дунав“ бе представен от различни партньори по проекта, заедно с интересни презентации за други проекти и инициативи. Програмата беше обогатена от споделяне на знания и демонстрация на инсталиране на дивертори FireFly чрез дрон от компанията FiiHaa Engineering s.r.o., Словакия.