Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 5 март 2019 г. екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), работещ по проект „Земя за царски орел“ откри мъртъв царски орел под едно от известните гнезда на вида в Натура 2000 зона „Сакар“.

Първоначалното предположение, че това е една от птиците от двойката, която гнезди в това гнездо бе бързо отхвърлено, тъй като птицата е в шесто оперение (последно преходно), докато орлите от двойката са с оперение на напълно възрастни индивид. При огледа на трупа на орела ясно се виждат прободни рани в областта на главата и шията, което извежда на преден план хипотезата, че царският орел е убит от двойката орли, обитаващи района в резултат на конфликт за партньор или гнездова територия.

С цел да се отхвърлят други версии за смъртта, останките на птицата бяха изпратени за изследване в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. Експертите от центъра потвърдиха, че вероятната причина за смъртта са прободните рани в областта на шията и че птицата е женска, с тегло под нормалното за вида. С цел да се изключи вероятността от отравяне бяха взети проби за токсикологично изследване, които се оказаха отрицателни.

Това е първият случай в България на царски орел, убит от свои събратя при борба за гнездо и територия. Подобни реакции от страна на орлите са интересно поведение, което е изключително трудно да бъде документирано и поради тази причина в научната литература почти липсват подобни съобщения.