Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българско дружество за защита на птиците открива процедура за определяне на изпълнител по проект „RESTORIVER по Програма ИНТЕРРЕГ, Дунавски регион 2021–2027.

Предмет на процедурата са „Услуги по управление на проект „RESTORIVER – Устойчиво на климатичните промени, насочено към естественото задържане на вода възстановяване на речните брегове и крайбрежните зони, неблагоприятно засегнати от човешка намеса, по река Дунав и нейните притоци в Дунавския регион“ с две обособени позиции:
– обособена позиция № 1 – „Финансово и техническо управление на проекта“;
– обособена позиция № 2 – „Независими услуги по осигуряване на качеството на проекта“.

В рамките на процедурата са подготвени следните документи:

1. Решение
2. Публична покана
3. Изисквания към офертите
4. Техническа спецификация
5. Методика за оценка
6. Проект на договор за изпълнение
7. Образец № 1 – декларация с посочване на ЕИК
8. Образец № 2 – декларация за липса на обстоятелства по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г., във връзка с чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕФСУ
9. Образец №3а и №3б – оферта с включени техническо и ценово предложение за съответните обособени позиции

Крайната дата за подаване на офертите е 10 април 2024 г.