Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Petra Boic Petrac

През март 2024 г. се проведе откриващата среща на проект „Устойчиво на климатичните промени, насочено към естественото задържане на вода възстановяване на речните брегове и крайбрежните зони, неблагоприятно засегнати от човешка намеса, по река Дунав и нейните притоци в Дунавския регион“ („Живи реки“) по Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021–2027 г.

Проектът обединява 15 партньори от Централна и Източна Европа в мисията им да подпомогнат адаптацията към климатичните промени в региона на река Дунав.

Водещ партньор в изпълнението на проекта, чиято продължителност е 30 месеца, е Българското дружество за защита на птиците. По време на срещата партньорите се запознаха с основните задачи и цели, които проектът си е поставил за задача да изпълни и проведоха задълбочена дискусия за планирането на предстоящите дейности.

Снимка: © Ирина Матеева

Снимка: © Ирина Матеева

Последният ден беше посветен на посещение на Ерд, където ще се реализира едно от предвидените пилотните възстановявания на крайречно местообитание.

Снимка: © БДЗП

Сред по-важните дейности, планирани по проект „Живи реки“, са:

  • Идентифициране, наблюдение и редовно информиране и ангажиране на местните и националните политици, граждани и други заинтересовани лица с цел повишаване на чувствителността и въвличането им.
  • Обобщаване на специфичното знание на отделните групи, проучване на резултатите и приложимите добри практики в процеса на изграждане на капацитет.
  • Осигуряване на обща информация и комуникационни дейности.
  • Подогтвяне и планиране на възможности за оптимално управление, възстановяване и намеси в определените за това зони.
  • Провеждане на пилотни дейности, включващи полеви мерки с висок демонстрационен потенциал.
  • Стимулиране на подобрено и по-интегрирано управление на водите, адаптация към климатичните промени и планиране на земеползването в страните и регионите по проекта.
  • Въздействие върху националното и международните политики за планиране и управление с цел въвеждането на по-интегриран и ефективен подход в управлението на речните брегове в региона на р. Дунав.

През месец април ще обявим и адреса на проектния уебсайт, където ще може да намирате всички актуални новини, свързани с него.

Проектът „Живи реки“ по Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион, е съфинансиран от Европейския съюз и подпомага капацитета за адаптация към климатичните промени в региона на Дунав, както и управлението на бедствията на транснационално ниво, свързани с екологичните рискове и при отчитане на екосистемния подход.