Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

35 бели щъркела са станали жертва на токов удар близо до село Стожер, Община Добричка. Птиците са открити от колегата ни Михаил Илиев. Първоначално той забелязва тялото на безжизнен щъркел, висящо на стълб от електроразпределителната мрежа. При направения обход от 1700 метра са намерени телата на още 34 птици. Възможно е броят им да е значително по-голям по протежение на същата линия.

Птиците са загинали по различно време, което показва, че на това място за нощувка те кацат редовно по време на миграция, а не става въпрос за еднократен случай на случайно попаднали в района мигриращи бели щъркели.

Загинали щъркели, © Михаил Илиев

© Михаил Илиев

Загиналите птици не са от местната популация, а от по-северно разположени европейски страни. По пътя си към Африка те преминават през нашата страна и вечер кацат за нощувка по дървета и стълбове в откритите обработваеми земи. За съжаление много от стълбовете от електроразпределителната мрежа у нас са от т. нар. „опасен тип“ и са силно рискови за птиците. Щъркелите са с размах на крилата над 2 м и кацайки върху необезопасен електрически стълб, лесно могат да направят контакт между проводниците под напрежение и заземени части от стълба, което да предизвиква токов удар, смъртта на птицата и прекъсване на електрозахранването в населените места в района.

Загинали щъркели, © Михаил Илиев

© Михаил Илиев

Българско дружество за защита на птиците от години работи с електроразпределителните дружества във важни за птиците местообитания за обезопасяване на опасни електрически стълбове с цел тази сериозна заплаха да бъде смекчена. В момента ЕРП Север (част от ЕНЕРГО-ПРО) и БДЗП си сътрудничат, за да бъдат предотвратени в бъдеще подобни инциденти и в тази част от страната ни.

В периода от 2013 г. досега БДЗП, с помощта на ЕРП Север, обезопаси близо 500 стълба във важни райони за египетския лешояд и ловния сокол в североизточна България. Само за последните 18 месеца ЕРП Север е поставило 17 672 броя птицезащитни устройства върху опасните типове стълбове в различни района на Североизточна България, където преминава пътят на мигриращите птици. Основните дейности от програмата на електроразпределителната компания за опазване на птиците се осъществяват преди пролетната и след есенната миграция. Целта е необезпокояване на птиците по време на периода им на гнездене и отглеждане на поколение. Дейности по обезопасяване на съоръженията се извършват при неотложни случаи и през активния за птиците летен сезон, тогава когато има непосредствена заплаха за техния живот.

Въпреки целенасочените усиля на електроразпределителните дружества и природозащитните организации, има обективни причини за трудното решение на този природозащитен и социално-икономически проблем. Те са свързани и с огромната дължина на електропроводите средно напрежение (20 kV) в България – над 110 хил. км, както и с техническите характеристики на някои от съоръженията, разработени преди десетилетия, когато малко се знаеше какъв риск представляват те за дивите птици. Също така не всички опасни за птиците електропроводи са собственост на електроразпределителните дружества. Част от опасните стълбове са собственост и се стопанисват от частни компании, ВиК дружества и общини. Такива случаи на загинали от токов удар щъркели имаше наскоро и до сметището на с. Въглен, Община Аксаково, където съоръженията са собственост на общината. Ето защо са необходими целенасочени и координирани усилия на всички релевантни частни и публични организации за намиране на трайно решение на проблема, което би било както от полза за птиците, така и за хората и бизнеса като крайни потребители на електрическата енергия.