Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Огромната част от стратегическите планове по Общата селскостопанска политика (ОСП), подадени от държавите членки в Европейската комисия, не се справят адекватно със загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

До това заключение достига новата оценка, извършена от Европейското бюро по околна среда (ЕБОС) и BirdLife Европа. Според оценката националните стратегически планове не успяват да защитят заявените амбиции и им липсват ясни цели, индикатори и финансиране, за да спрат загубата на биоразнообразие и намаляване на парниковите емисии.

Оценката поставя 18 от 23 стратегически планове, подадени до момента, в графа „лоши“ или „много лоши“ по отношение на разглежданите параметри, като: пространство за природа; опазване на пасища и ливади, блата и влажни зони; пари за защита на биоразнообразието и климатични дейности; увреждащи субсидии и въвличане на природозащитни НПО.

Стратегическите планове описват в детайли как държавите членки ще приложат реформираната Обща селскостопанска политика, която Европейската комисия планира да бъде по-справедлива, по-зелена и по-гъвкава.

В критичния период, когато националните стратегически планове се обсъждат между държавите членки и Комисията, оценката установява, че те са извън синхрон с целите на Европейската зелена сделка и природозащитните и климатични ангажименти, поети в стратегиите за биоразнообразието и храните.

„ОСП е отговорна за 31% от целия бюджет на Европейския съюз – да се използват публични средства, за да подкрепа на разрушаването на природата е неприемливо и противоречи на здравия разум. Комисията трябва да окаже натиск върху държавите членки да използвате тези пари, за да подобрят състоянието на природата и да увеличат биоразнообразието в Европа“ – заяви Татяна Немцова, експерт по земеделие в BirdLife Европа.

„Тези планове не са нито справедливи, нито зелени. Държавите членки се провалят в постигането на целите на Зелената сделка и трябва да подсилят плановете си с адекватно финансиране и мерки, за да подобрят състоянието на климата и природата“ – добавя София Кайяти, асистент политики в сектор земеделие на ЕБОС.

„Българският стратегически план е също е предмет на тази оценка и със съжаление трябва да отбележим, че в нито един от показателите не е оценен като добър. Не са поставени ясни изисквания за осигуряване на пространство за природата. Въпреки нашите многократни становища и предложения опазването на биологичното разнообразие е твърде слабо и неясно застъпено, в плана липсват индикатори за резултат и измерими цели, които да осигурят постигането на целите на Зелената сделка – споделя Ирина Матеева, отговорник по европейските политики към БДЗП. – . Докато европейската стратегия изисква спиране загубата на биоразнообразие и възстановяване на застрашените видове, в нашия стратегически план опазването на застрашените видове почти не е залегнало. Затова пък са налице увреждащи субсидии и такива с неизвестен природозащитен ефект. Все още не е ясно каква част от заделените за екология и климат средства ще бъдат предвидени конкретно за биоразнообразие и климатични мерки. Тази седмица предстои последното заседание на тематичната работна група към МЗХ преди официалното изпращане на плана в Брюксел, но не сме оптимисти, че планът ще стане „по-природосъобразен“. Разочароващо е също и, че земеделският сектор желае да усвоява парите на европейските данъкоплатци, но не се ангажира с развиване на земеделието по природосъобразен начин, с грижа за природата и биоразнообразието.“

ЕБОС и BirdLife Европа призовават Европейската комисия да:

  • изпрати на държавите членки категорични и амбициозни забележки за преработване на стратегическите планове;
  • да направи забележките и последващите ги отговори достъпни за обществено разглеждане;
  • да не одобрява никакви стратегически планове, които не могат да изпълнят природозащитните цели на ОСП или нарушават законодателството на Европейския съюз.