Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В края на миналата година Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ публикува „Доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета относно прилагането на общата рамка за мониторинг и оценка, включващ оценка на качеството на изпълнението на общата селскостопанска политика 2014–2020 г.“ В него тя критикува качеството на индекса на птиците, обитаващи земеделските земи (FBI). В т.1.3. от доклада се заявява, че „показателите за въздействието върху биологичното разнообразие (напр. индекса на птиците, живеещи върху земеделски земи), и водата  (напр. водочерпенето) бяха непълни или с ниско качество поради липсата на правно основание за събиране на данни или зависимостта от доброволчески проучвания“.

Това изненадващо становище не е подкрепено от аргументи и доказателства и носи подвеждащи внушения за работата на десетки водещи учени и хиляди опитни доброволци из цяла Европа.

Като реакция на необоснованите твърдения в доклада, координаторите на Общоевропейският проект за мониторинг на обикновените видове птици публикуваха отговор с коментари и уточнения, които споделяме по-долу.

Твърдението, че индексът на птиците, обитаващи земеделски земи, e „непълен“ не е аргументирано с доказателства

През 2021 г. например актуализацията на индекса се базира на висококачествена информация за 39 вида птици, от всички държави членки на Европейския съюз (вкл. и България) с изключение на една. Единствената липсваща държава е Малта, където до момента не се е провеждал редовен мониторинг на широкоразпространите видове птици, но където има много малка част от общата популация на европейските птици. Актуализираната информация за индекса за 2021 г., обхваща 40 години като се публикува ежегодно без прекъсване от 2003 г. насам.

Твърдението, че индексът е с ниско качество поради липсата на правно основание за събиране на данни или зависимостта от доброволчески проучвания“ не е коректно.

Индикаторите за дивите птици се базират на структурирана информация, събирана чрез добре обмислени и внимателно изпълнявани мониторингови схеми чрез стандартизирани, научно изпитани, доказани теренни методи от хиляди опитни и отдадени доброволци. Стратифицираният случаен подбор на пробните площадки гарантира събиране на представителна и надеждна информация, която се проверява внимателно и се анализира посредством подходящи съвременни статистически модели. Изследванията се провеждат от обучени и опитни доброволци и се водят и координират от учени, които гарантират точността на информацията. Всички методи са анализирани от доказани, утвърдени и публикувани в научни журнали. Не виждаме как мониторингът с доказани научни качества може да се определи като „ниско качество“ на тази основа.

Уверени сме, че тези резултати са възможно най-достоверни. Искаме да изтъкнем отново, че тази схема за мониторинг на широкоразпространите видове птици и разработването на качествения контрол са ръководени и финансирани от Генерална дирекция „Околна среда“ от самото начало.

Индексът на птиците, обитаващи земеделските земи (FBI) е част от набор индикатори за дивите птици, издаван ежегодно от Общоевропейския проект за мониторинга на широкоразпространите видове птици (PECBMS) – съвместна инициатива на Европейския съвет за преброяване на птиците (EBCC) и BirdLife International с финансовата подкрепа на Генералната дирекция по околна среда на Европейската комисия. Индикаторите за широкоразпространените птици са дело на водещи учени. Освен че се използват в плановете за развитие на селските райони, те са приети като индикатори за биоразнообразието в Структурните индикатори и индикаторите за устойчиво развитие на Европейския съюз. Използвани са в различни оценки на състоянието на световното биоразнообразие на високо ниво, както и от различни международни институции, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската агенция за околна среда.

Индексът на птиците в България

В България Мониторингът на обикновените видове се осъществява от 2004 г. и също се използва за оценяване състоянието на местообитанията, които обитават птиците. Резултатите се базират на над 220 пробни площадки, в които са мониторирани птиците за поне три години. Данните се актуализират ежегодно и се предоставят на Изпълнителна агенция по околна среда и Министерство на околната среда и водите.

Данните се събират от учени и доброволци с многогодишен опит и се въвеждат в системата SmartBirds. С цел повишаване уменията на доброволците да разпознават птици и качеството на данните, Българско дружество за защита на птиците провежда ежегодни курсове за разпознаване на видове.

_______

Мониторингът се провежда в рамките на проект „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“. Проектът е с продължителност 3 години: 2020–2022 и е финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) и подкрепен от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

 

Публикации: