Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Димитър Градинаров

МОСВ бе домакин на експертна техническа среща на тема „Сътрудничество при прилагане на законодателството с цел опазване на ловния сокол и други защитени видове хищни птици в България“. В срещата участваха експерти от МВР, РИОСВ, Агенция „Митници“, Асоциация на прокурорите в България, БДЗП, „Зелени Балкани“ и WWF.

Целта на срещата беше да се продължи ефективното сътрудничество за дългосрочно решаване на предизвикателствата пред опазването на защитените видове хищни птици в България и изпълнението на „Плана за действие за борба срещу незаконното използване на отровни примамки в България“. Сред ключовите фактори за подобряване на ефективността за разследване и предотвратяване на престъпленията срещу дивата природа са подобряването на сътрудничеството и комуникацията между отговорните институции, изменения в законодателството, развитието на капацитет за разследване на този специфичен тип престъпления.

Една от основните теми и акцент на срещата беше механизмът на взаимодействие между новия сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ в отдел „Икономическа полиция“ към ГДНП и всички останали участници в процеса: МОСВ, РИОСВ, БАБХ, Прокуратура както и неправителствените организации. Ясно беше заявен ангажиментът престъпленията срещу природата да се преследват с предвидената тежест от закона, както и значението на координацията между всички участници в този процес. Подчертана беше и необходимостта от въвличане на гражданското общество в подаването на сигнали за престъпления, както и на природозащитните организации с тяхната експертиза в разрешаването на случаите.

Обсъдени бяха конкретни протоколи за действие и координация между новосформираното звено към ГДНП, прокуратурата, полицията, РИОСВ и различни експерти при установяване на престъпление срещу дивата природа и работата по разкриването им. Благодарение на организираните обучения за разследване на този специфичен тип престъпления десетки прокурори могат да се включат активно в помощ на разследващите полицаи при установяване на такива. Беше изтъкната и необходимостта от провеждане на обучения на регионално ниво, които да подпомогнат координацията и правилното прилагане на протоколите за действие при установени случаи на използване на отровни примамки или други престъпления срещу природата.

Друга важна тема, обсъдена на срещата, беше обезопасяването на старите складове с пестициди на територията на България. БДЗП предостави информация за актуалното състояние на някои от старите складове, които се намират в територии, приоритетни за опазване. През следващите години с приоритет ще се почистват складовете, които попадат в защитени зони или във важни местообитания на защитени видове. Въпросът за нелегалната търговия с пестициди от страни извън Европейския съюз обедини организациите и институциите около необходимостта от повишен контрол и мерки за предотвратяването ѝ. Уверени сме, че новият сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ ще има ключова положителна роля в координирането на дейностите, свързани с тази тема.

Срещата е организирана в рамките на проект „Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162) финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.