Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Блед бързолет

(Apus pallidus)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 39 – 44 см
Трудно отличим от черния бързолет по по-светлокафявото оперение, по-голямото бяло петно на гушата, контраста между по-светлите второстепенни махови пера и по-тъмните първостепенни махови пера на крилата.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които улавя с клюн в полет. Обитава населени места и единични сгради, предимно в планините.

Гнездене:

Гнезди в разнообразни кухини във фасади на сгради и скали. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Родопите, Витоша, Стара планина, Средна гора, Осоговска планина и др. Има единични находища и в други части на страната.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Унищожаване на гнездата при ремонт на сградите.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Черен бързолет, алпийски бързолет.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Стайков (www.birdsphotographer.com).