Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Бухал

(Bubo bubo)

Описание:

Дължина на тялото: 59 – 73 см. Размах на крилата: 138 – 170 см
Най-едрата наша сова. Оперението е черно-кафяво с характерни „уши“ и оранжев ирис. Гнезди в скални ниши в близост до открити пространства.

Храна и местообитания:

Храни се с бозайници (таралежи, сънливци, мишки, плъхове, дори млади лисици), птици (врани, гълъби, дроздове, дневни грабливи птици и др.), влечуги, земноводни и едри насекоми.
Обитава скали, проломи, отвесни земни стени в близост до обширни пасища, земеделски земи и водоеми. Рядко обитава и стари широколистни гори с открити пространства.

Гнездене:

Гнезди най-често в скални ниши, дупки в отвесни земни брегове и каменни кариери. По изключение гнезди по дървета и в изоставени сгради. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение в почти цялата страна. Има по-плътна популация в Добруджа, Лудогорието, Източните Родопи и Искърския пролом.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на хранителните местообитания, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Горска улулица, горска ушата сова.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Димитър Градинаров, ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).