Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Бял щъркел

(Ciconia ciconia)

Описание:

Дължина на тялото: 95 – 110 см. Размах на крилата: 180 – 218 см
Оперението е бяло, като само маховите пера са черни. При възрастните клюнът и краката са яркочервени, докато при младите те са кафеникавочервени. В полет шията е изпъната.

Храна и местообитания:

Храни се с жаби, змии, гризачи, насекоми и други гръбначни и безгръбначни животни, които намира около реки, езера, ниви и ливади.

Гнездене:

Гнезди върху електроразпределителни стълбове, комини и покриви на сгради и дървета в населени места или в близост до тях. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

През пролетта и лятото се среща в цялата страна, с изключение на планините над 1300 м н.в.

Миграция и зимуване:

Зимата прекарва в Африка, южно от Сахара. Есенната миграция е от началото на август до края на септември. Тогава през България минават над 200 000 щъркела. Районът на Бургас е място с тесен фронт на миграция.

Заплахи:

Приоритетен за опазване вид, защитен на територията на цялата страна. Основна заплаха е химизацията на селското стопанство, което го лишава от храна, и смъртността от токови удари по необезопасени електрически стълбове.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Черен щъркел, сива чапла, лопатарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).