Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Въртошийка

(Jynx torquilla)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 25 – 27 см
Сиво-кафява отгоре и светла отдолу. По дължината на гърба има три характерни по-тъмни ивици. Гушата е охриста, а коремът бял с кафяви напречни ивици.

Храна и местообитания:

Храни се с мравки, техните ларви и други насекоми и паяци. Обитава разредени широколистни гори, ивици от дървета и храсти, крайречни гори и стари овощни градини.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 7 – 10 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение в цялата страна, отсъства от високите части на планините.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през септември.

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори, ивиците от дървета в земеделските райони и старите хралупести дървета в горите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).