Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Голям корморан

(Phalacrocorax carbo)

Описание:

Дължина на тялото: 77 – 94 см. Размах на крилата: 121 – 149 см
Най-едрият от трите вида корморани, срещащи се в България. Има черно оперение с бели бузи и по едно бяло петно отстрани на хълбока (през размножителния период). Младите са черно-кафяви с белезникави гърди и корем. Плува и се гмурка добре. Оперението не е водонепромокаемо и след гмуркане каца по камъни и дървета в близост до водоема и се суши с разперени крила. В полет от голямо разстояние може да бъде объркан с гъска.

Храна и местообитания:

Храни се с риба, която лови поединично или в групи, понякога заедно с пеликани. Зависим е от големи водни басейни, богати на риба.

Гнездене:

В България гнезди колониално, основно по дървета, но също така и по метални конструкции на електропреносната мрежа. Образува и смесени колонии с лопатарка, сива, нощна и малка бяла чапла. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

Разпространение в България:

Колониите са локализирани основно по дунавските острови, в близост до големи реки, езера, язовири и морето.

Миграция и зимуване:

Не мигрира на дълги разстояния. През зимата се струпва на ята в големи незамръзващи водоеми и по морското крайбрежие.

Заплахи:

Пресушаване на водоемите, изсичане на крайречните гори, безпокойство по време на гнезденето, отстрел в рибовъдни стопанства.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Среден корморан, малък корморан.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).