Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Голям ястреб

(Accipiter gentilis)

Описание:

Дължина на тялото: ♂ 49 – 56 см; ♀ 58 – 64 см
Размах на крилата : ♂ 93 – 105 см; ♀ 108 – 127 см
Има широки крила и дълга опашка, които му дават маневреност при ловуване между дървета и храсти. Възрастните са сиви отгоре и светли отдолу с напречни ивици по гърдите и корема. Младите са кафяви отгоре, а отдолу са охристи с надлъжни петна. Може да се обърка с малкия ястреб, но се различава с по-големия си размер, ясно изразената бяла вежда над окото, по-издължената глава и по-масивното тяло.

Храна и местообитания:

Храни се с диви птици и дребни бозайници. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори с просеки и обширни ливади и пасища сред тях. През зимата се среща и в открити земеделски райони, около влажни зони и дори в населени места.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Среща се в голяма част от страната, но с по-висока численост в планинските и полупланинските райони. Отсъства от безлесните земеделски райони в равнините.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата скита в търсене на храна.

Заплахи:

Бракониерски острел, незаконно залагане на отровни примамки, ограбване на гнездата, изсичане на горите в равнинните части на страната, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Малък ястреб, късопръст ястреб.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).