Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Горска ушата сова

(Asio otus)

Описание:

Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 86 – 98 см
Има характерни „уши“, които са по-дълги от тези при блатната сова, тялото е издължено. Оперението е ръждивокафяво със стреловидни петна по гърдите и корема. Лицевият диск е ясно очертан, ирисът е оранжев.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни гризачи и птици. Обитава широколистни и крайречни гори в близост до открити пространства, ивици от дървета и храсти, градини и паркове в населените места.

Гнездене:

Гнезди най-често в гнезда на вранови птици по дървета. Снася 3 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, като е по-малобройна или напълно отсъства във високопланинските части и обширни безлесни земеделски райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата образува струпвания (включително и в паркове и градини в населените места), които могат да включват повече от 30 индивида. В Пловдив има зимно струпване на над 300 сови в градинка на междублоково пространство.

Заплахи:

Неправилна употреба на отрови за гризачи, изсичане на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони, безпокойство през периода на размножаване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Блатна сова, горска улулица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).