Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Горска чучулига

(Lullula arborea)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 27 – 30 см
Най-характерният белег е черно-бялото петно в основата на най-външните махови пера, което се вижда най-добре, когато птицата е кацнала. Надочните ивици са бели и дълги и продължават до тила, където се свързват. Крайните опашни пера са черни с бели върхове.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена, които намира по земята. Обитава пасища и ливади в близост до ивици от дървета и храсти или в покрайнини на гори. Среща се и в по-малки открити места сред гори.

Гнездене:

Гнезди по земята, често в близост до храсти. Снася 3 – 4 яйца, има две поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се в голяма част от страната, с изключение на обширните земеделски райони на Дунавската равнина, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието.

Заплахи:

Интензификация и химизация на земеделието, разораване на пасищата и ливадите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Полска чучулига, късопръста чучулига.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).