Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Горски бекас

(Scolopax rusticola)

Описание:

Дължина на тялото: 33 – 38 см. Размах на крилата: 55 – 65 см
С размерите на гълъб, оперението е кафяво с по-тъмни напетнявания. На главата има напречни широки и тъмни ивици.

Храна и местообитания:

Храни се основно с червеи и ларви и възрастни насекоми, които събира сред паднали листа и мека влажна почва. Яде и семена и други части на растения. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-август.

Разпространение в България:

У нас има разпръснато разпространение в планините Западни Родопи, Средна гора, Стара планина, Рила, Пирин, Осоговска планина, Странджа и др.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. Гнездящите в България птици вероятно мигрират на юг, а тук зимуват птици от Северна Европа. Пролетната миграция е през февруари-април, а есенната през октомври-ноември.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите планински гори, прекомерен лов, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Средна бекасина, голяма бекасина.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Thomas Luiten (www.pbase.com/thomasluiten).