Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гривеста чапла

(Ardeola ralloides)

Описание:

Дължина на тялото: 40 – 49 см. Размах на крилата: 71 – 86 см
Дребна чапла, в кацнало положение отгоре изглежда изцяло оранжево-кафява с бял корем и характерна „грива“, която липсва при младите птици. В полет привличат вниманието белите крила и опашка, контрастиращи с кафявия гръб.

Храна и местообитания:

Храни се с малки рибки, земноводни и насекоми. Обитава плитки езерца, блата, реки и влажни ливади в близост до водоеми.

Гнездене:

Гнезди колониално, често с други видове чапли в тръстикови масиви, по храсти или дървета. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се основно по поречието на р. Дунав и по-големите реки в Дунавската равнина, Тракийската низина и Бургаските влажни зони.

Миграция и зимуване:

Мигриращ вид, зимува в Африка, южно от Сахара.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Малък воден бик, нощна чапла, биволска чапла.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).