Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Жалобна мухоловка

(Ficedula hypoleuca)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 – 24 см
Оперението е сходно с това на беловратата (Ficedula albicollis) и полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata). Мъжките се отличават по късата бяла ивица отстрани на врата и малкото, разделено на две бяло петно на челото.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет, излитайки от кацалка на клон. Обитава разредени широколистни гори.

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета, но често заема и специално поставени къщички. Снася 5 – 8 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас не е доказано размножаване на вида, но е възможно да има изолирани находища по поречието на р. Дунав.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите широколистни гори.

Природозащитен статус в България:

С недостатъчно данни.

Сходни видове:

Полубеловрата мухоловка, беловрата мухоловка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).