Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Източен планински певец

(Phylloscopus orientalis)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 19 – 23 см
Оперението на горната страна на тялото е зелено-кафяво с по-светли щрихи отстрани на крилата и светла надочна ивица. Гушата, коремът и гърдите са бели.

Храна и местообитания:

Храни се насекоми. Обитава сухи широколистни гори, предимно дъбови.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в Източните Родопи, Сакар, Деревентските възвишения, Странджа, Източна Стара планина и южните части на долините на реките Струма и Места.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август.

Заплахи:

Изсичане на равнинните и нископланинските дъбови гори.

Природозащитен статус в България:

Слабо засегнат.

Сходни видове:

Буков певец, брезов певец, елов певец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Ива Христова-Николова (www.fotobiota.com).