Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Испанско врабче

(Passer hispaniolensis)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 20 – 22 см
За разлика от мъжкото домашно врабче, темето е кафяво, бузата е бяла, гърлото и гушата са черни, а гърбът и страните на тялото са интензивно черно напетнени. Женските на двата вида са практически неразличими.

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена и насекоми. Обитава ивици от дървета и храсти в открити пространства, крайречни и разредени гори, дървесни плантации, скалисти райони и населени места.

Гнездене:

Гнезди на колонии по дървета, където прави топчести гнезда от трева, а също така и в гнезда на щъркели. Снася 3 – 7 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в равнинните и хълмистите райони на цялата страна, но с по-висока численост в Югоизточна България.

Миграция и зимуване:

Зимува в средиземноморските страни. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври. Отделни индивиди могат да останат да зимуват у нас.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на пестициди, премахване на синорите и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони, разораване на пасищата и ливадите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Домашно врабче, полско врабче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).