Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Калугерица

(Vanellus vanellus)

Описание:

Дължина на тялото: 28 – 31 см Размах на крилата: 70 –76 см
С размерите на гълъб. Оперението по гърба е зеленикаво-черно с метален отблясък, коремът е бял, главата е с качулка. В полет прави впечатление контрастът между белите подкрилия и корем и черните махови пера. Обитава влажни ливади и обработваеми земи.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци, земни червеи. Обитава влажни ливади, пасища, обработваеми площи, често в близост до водоеми (вкл. оризища и временно заливани терени).

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Петнисто разпространение, предимно в Тракийската низина, Дунавската равнина, Софийското поле и Бургаската низина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Средиземноморието. У нас е по-честа по време на миграция.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, включително култивиране на пасищата, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Слабо засегнат.

Сходни видове:

Шипокрила калугерица, която е изключително рядко наблюдавана в България.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).