Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Клопач

(Anas clypeata)

Описание:

Дължина на тялото: 44–52 см     Размах на крилата : 73–82 см

Има широк лопатовиден клюн. Мъжките са със зелена глава, бели гърди и корем, тялото отстрани е кестеняво. Женските са наподобяват женска зеленоглава патица, но се отличават по широкия клюн.

Храна и местообитания:

Храни се с водни безгръбначнии животни и семена. Обитава блата, сладководни и солени езера, често със затревени брегове.

Гнездене:

Гнезди на земята, близо до вода. Снася 8-12 яйца, има едно поколение годишно в периода март-юни.

Разпространение в България:

Има еднични гнездови находища по поречието на река Дунав, Черноморието, Тракийската низина и софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. У нас е по-многоброен по време на миграция и зимуване.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство в периода на размножаване, острел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Зеленоглава патица, шилоопашата патица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).