Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Късопръст ястреб

(Accipiter brevipes)

Описание:

Дължина на тялото: 30 – 37 см. Размах на крилата: 63 – 76 см
Подобен на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне. Ирисът е тъмен. Бузите също.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни пойни птици (основно врабчета), мишевидни гризачи, гущери и насекоми. Обитава крайречни гори и групи дървета сред пасища и обработваеми земи.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща основно по поречията на големите реки Арда, Марица, Тунджа, Струма, Дунав, техните притоци и по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори, безпокойство през периода на размножаване, интензификация на земеделието и прекомерна употреба на пестициди.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Малък ястреб.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).