Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Лещарка

(Tetrastes bonasia)

Описание:

Дължина на тялото: 34 – 39 см. Размах на крилата: 48 – 54 см
Оперението общо е сиво-кафяво с по-светъл напетнен корем. Мъжките са с черно гърло. Среща се в гори с богат подлес.

Храна и местообитания:

Храни се с реси на дървета, семена, пъпки и други зелени части на растенията, както и с плодчета и насекоми. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори в планините.

Гнездене:

Гнезди на земята в основата на храст или паднало дърво. Снася 6 – 12 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Беласица и Средна гора.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности, прекомерен лов, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Глухар (женска).

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Zita Gasiūnaitė (www.birdpix.lt).