Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък воден бик

(Ixobrychus minutus)

Описание:

Дължина на тялото: 33 – 38 см. Размах на крилата: 49 – 58 см
Мъжкият е с черен гръб и теме. Крилата са с черни махови пера и контрастиращи с тях кремави покривни пера. Коремът, шията и бузите са бежови. Често се вижда кацнал на тръстики или на границата на тръстиков масив с вода. Женската е кафява с надлъжни черти по корема и тъмнокафяв гръб.

Храна и местообитания:

Храни се предимно рано сутрин и привечер с малки рибки, жаби, попови лъжички и водни насекоми. Обитава разнообразни влажни зони с тръстикови масиви и папур. Среща се дори в изолирани малки водоеми с достатъчно тръстика, където да се крие.

Гнездене:

Изгражда гнездова платформа от тръстика, често издигната над водното ниво, закрепена за тръстиката или ниски храсти. Снася 2 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Основна част от популацията в България е по поречието на р. Дунав, Дунавската равнина, Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – септември-октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на тръстиковите масиви, замърсяване на водите и др.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Нощна чапла.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).