Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък орел

(Hieraaetus pennatus)

Описание:

Дължина на тялото: 42 – 51 см. Размах на крилата: 110 – 135 см
Има светла и тъмна фаза на оперението. При светлата фаза оперението отдолу е бяло с тъмни махови пера, а при тъмната фаза то е изцяло кафяво. И при двете фази оперението отгоре е кафеникаво с просветляване в задната част на покривните пера. Характерно е разсветляването на най-вътрешните три първостепенни махови пера, образуващи по-светъл „прозорец“ на границата с второстепенните.

Храна и местообитания:

Храни се основно с дребни бозайници и птици. Обитава широколистни гори в близост до пасища, ливади и обработваеми земи.

Гнездене:

Гнездото е на дърво. Снася 2 яйца, има едно поколение годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

У нас се среща в по-често в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Западна Странджа, Източна Стара планина и Добруджа. Отделни находища има в Тракийската низина, Средна гора, Струмската долина и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата, незаконно залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници, прекомерна употреба на пестициди в земеделието, смърт от токов удар по необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Черна каня, тръстиков блатар, обикновен мишелов.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).