Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък пъстър кълвач

(Dendrocopos minor)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 24 – 29 см
Най-малкият кълвач в България, малко по-голям от синигер. Подобно на средния пъстър кълвач, черната ивица на бузата не се свързва с врата, клюна и раменете, но размерът на кълвача е определящ за вида. Червено теме има само мъжкият, а при женската то е черно. Подопашието е изцяло бяло, без червен или розов цвят. Коремът е фино надлъжно напетнен.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрасти насекоми, които намира под изгнила дървесна кора или по стъблата на растенията, понякога близо да земята. Храни се и на по-тънки клони, на които другите кълвачи не могат да кацат. Обитава разредени широколистни гори, овощни градини, крайречни гори.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, които сам си издълбава. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Има групово разпространение в цялата страна. По-чест в Странджа, Източна и Западна Стара планина, Източни Родопи, Витоша и др.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата скита и в райони, където не гнезди.

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Среден пъстър кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com), ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).