Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ням лебед

(Cygnus olor)

Описание:

Дължина на тялото: 149 – 160 см. Размах на крилата: 200 – 240 см
Едра птица, възрастните са с бяло оперение, дълъг врат, малка глава с ярък оранжево-червен клюн с черна восковица (за разлика от пойния и малкия лебед, които са с жълто-черни клюнове). Младите са сиво-кафяви с тъмносив клюн.

Храна и местообитания:

Храни се с растителност във и около водоемите. Обитава обширни сладководни блата с разнообразна водна растителност, но също така и в полусолени водоеми.

Гнездене:

Гнезди поединично, гнездата са големи, изградени от растителност, обикновено на границата между открити водни площи и тръстикови масиви или друга крайбрежна растителност. Снася до 8 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Среща се във влажните зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Отделни двойки гнездят във вътрешността на страната.

Миграция и зимуване:

Среща се целогодишно. През зимата се образуват струпвания по Черноморското крайбрежие и вътрешни незамръзнали водоеми.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Поен лебед, малък (тундров) лебед.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).