Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновено конопарче

(Carduelis cannabina)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 21 – 25 см
Мъжките са с червени чело и гърди и сива глава. Гърбът е кафеникав без петна при мъжките и слабо напетнен – при женските. Клюнът е тъмносив.

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена. Обитава пасища с единични храсти, каменисти затревени терени, лозя, градини и разредени гори в близост до открити тревни площи.

Гнездене:

Гнездото е ниско в основата на храст. Снася 4 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Има петнисто разпръснато разпространение в голяма част от страната. Отсъства в обширните земеделски и горски райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата извършва скитания.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата, прекомерна употреба на пестициди, премахване на храстовата растителност.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).