Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Осояд

(Pernis apivorus)

Описание:

Дължина на тялото: 52 – 59 см. Размах на крилата: 113 – 135 см
Много наподобява обикновения мишелов, но за разлика от него е с равен профил на крилата при реещ полет, има по-дълга опашка и издължен врат, 2 – 3 широки напречни ивици на опашката, които липсват при мишелова.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви на оси (оттам идва името му), диви пчели и мравки. Понякога ловува дребни бозайници, влечуги и наземно гнездящи птици. Обитава основно широколистни и смесени гори, но се среща и в иглолистния пояс.

Гнездене:

Гнезди високо в короните на дърветата. Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Среща се из цялата страна, с по-плътно разпространение в ниските и средно високите части на страната със запазени гори (Източна Стара планина, Странджа, Източни Родопи и др.)

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември. По време на есенната миграция може да бъде наблюдаван на големи групи, особено по Черноморското крайбрежие, като често лети заедно с други грабливи птици.

Заплахи:

Бракониерски острел, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на гнездата при горскостопански дейности, деградация на горските местообитания.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Обикновен мишелов.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).