Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сива чучулига

(Calandrella rufescens)

Описание:

Дължина на тялото: 13–14 см Размах на крилата : 24–32 см
Наподобява късопръстата чучулига, но за разлика от нея е по-дребна, има напетняване на гърдите (подобно на полска чучулига) и има по-къси клюн.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава степи и пасища с ниска тревна покривка.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 2 – 3 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас през размножителния период има единични наблюдения в Добруджа, Бесапарските ридове и южните склонове на Пирин.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – от август до октомври.

Заплахи:

Увреждане на степите и пасищата при застрояване, разораването им и превръщането им в игрища за голф.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Късопръста чучулига.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Rick van der Weijde (www.pbase.com/corotauria).