Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сивогуша завирушка

(Prunella modularis)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 19 – 21 см
Често пее от върха на храсти и дървета. Оперението е кафеникаво с черни надлъжни напетнявания, подобно на врабче, но гушата и вратът са сиви, а клюнът е тънък.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава предимно алпийските части на планините с храстови формации и от клек и хвойна, но се среща и в покрайнини на иглолистни и смесени гори.

Гнездене:

Гнездото е от трева и мъх, разположено в храст. Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Среща се в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Осоговска планина, Витоша, Западна и Централна Стара планина и Средна гора.

Миграция и зимуване:

Извършва вертикални миграции и скитания.

Заплахи:

Увреждане на местообитанията при строеж на туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Пъстрогуша завирушка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).