Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Синявица

(Coracias garrulus)

Описание:

Дължина на тялото: 29 – 32 см. Размах на крилата: 52 – 57 см
Оперението е лазурносиньо с кафяви гръб и плещи.

Храна и местообитания:

Храни се основно с едри насекоми (бръмбари, скакалци и др). Обитава пасища, ливади и екстензивно стопанисвани обработваеми земи в близост до земни и скални стени и с групи дървета.

Гнездене:

Гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и кухини на бетонни стълбове от електроразпределителната мрежа. Понякога образува рехави колонии. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Дунавската равнина, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина, долното течение на р. Струма.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетният прелет е през април-май, а есенният – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).