Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Скално врабче

(Petronia petronia)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 21 – 23 см
Оперението е сиво-кафяво, клюнът е масивен, има широки тъмни и светли ивици на главата. На гушата има малко жълто петно, което невинаги е видимо.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава топли и сухи хълмисти райони със скали, сипеи и земни откоси с единични храсти и тревна растителност.

Гнездене:

Гнезди в кухини по скали или дупки в земни откоси. Образува рехави колонии. Снася 5 – 6 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас има изолирани находища в най-южните части на долината на р. Струма и в Източните Родопи.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Увреждане на местата за гнездене при разкриване на кариери.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Сивоглава овесарка, зеленогуша овесарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Димитър Градинаров.