Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сокерица

(Nucifraga caryocatactes)

Описание:

Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 49 – 53 см
Тялото е тъмнокафяво с бели надлъжни пръски. Главата отгоре и крилата са изцяло тъмни без петна, а подопашката и краищата на опашката са бели.

Храна и местообитания:

Храни се със семена на иглолистни и други дървета, едри насекоми и дребни гризачи. Прави запаси от семена за зимата. Обитава планински иглолистни гори.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Осоговска планина, Централна и Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности и сеч за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Сойка, обикновен скорец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).