Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сокол орко

(Falco subbuteo)

Описание:

Дължина на тялото: 29 – 35 см. Размах на крилата: 70 – 84 см
Крилата са дълги и заострени. Възрастните са с червени слабини, които контрастират със светлия, надлъжно напетнен корем и тъмносивия гръб. Главата е с тъмна „качулка“ и широки черни бакенбарди. Младите са без червени слабини и са със светли краища на перата по гърба и надкрилията.

Храна и местообитания:

Храни се в полет с насекоми и дребни пойни птици. Обитава крайречни гори, ивици от дървета сред пасища и обработваеми земи, често в близост до водоеми. Предпочита низините и хълмисти райони, но отделни двойки гнездят и в планините.

Гнездене:

Гнездото е на дърво, най-често заема гнезда на вранови птици. Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

У нас се среща най-вече в Дунавската равнина, Добруджа и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори и единични дървета в равнините, прекомерна употреба на инсектициди в земеделието, ограбване на гнездата, безпокойство през периода на размножаване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Средиземноморски сокол, червенонога (вечерна) ветрушка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).