Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Хралупар

(Columba oenas)

Описание:

Дължина на тялото: 28 – 32 см. Размах на крилата: 60 – 66 см
Прилича на домашните гълъби. Оперението е сиво-синьо с черна ивица по краищата на крилата и черна ивица на върха на опашката. За разлика от домашните гълъби, кръстът е сив без бяло петно, подкрилията са също сиви и контрастират с черния външен ръб на крилото. От гривяка се отличава по липсата на бяло петно на врата и бели ивици на крилата.

Храна и местообитания:

Храни се по земята със семена, пъпки, коренчета, листа и плодчета. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори с хралупести дървета.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на стари дървета, включително в дупки на черен кълвач. Снася най-често 2 яйца, има до 3 поколения годишно.

Разпространение в България:

У нас се среща в горски райони на Странджа, Родопите, Рила, Пирин, Стара планина, Предбалкана, Осогово и Средна гора. Има отделни находища в равнините, където има запазени гори.

Миграция и зимуване:

Мигриращ вид, пролетната миграция е през февруари-април, а есенната – през октомври-ноември. У нас зимуват птици от по-северните страни. По време на миграция и през зимата се събира на ята, понякога заедно с гривяка.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите гори, безпокойство през периода на размножаване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Гривяк, скален гълъб.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).