Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Черен щъркел

(Ciconia nigra)

Описание:

Дължина на тялото: 90 – 105 см. Размах на крилата: 173 – 205 см
Малко по-дребен от белия щъркел. Оперението е черно, с изключение на корема, който е бял. Клюнът и краката са червени. Младите са кафеникави с бял корем.

Храна и местообитания:

Храни се предимно с риба, но също така с земноводни, насекоми и др. Обитава поречия на реки и други влажни зони, богати на риба.

Гнездене:

Гнезди в близост до влажни зони по скали или по дървета в стари гори, далеч от човека. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение в цялата страна, като в Източни Родопи, Сакар и Странджа е с най-голяма плътност.

Миграция и зимуване:

Далечен мигрант, зимува в Африка на юг от Сахара. Есенната миграция е от средата на август до началото на октомври. Пролетната е през март-април. За разлика от белия щъркел, не образува многохилядни ята. Често мигрира на малки групи с други реещи се птици.

Заплахи:

Пресушаването на влажните зони и прекомерния улов на риба лишават черните щъркели от храна. Безпокойството през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Бял щъркел.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).