Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Бял ангъч

(Tadorna tadorna)

Описание:

Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 100 – 120 см
Оперението е преобладаващо бяло, с тъмнозелена глава, широка кестенява ивица през гърдите и черни плещи. Подкрилията и надкрилията са бели, а маховите пера – черни.

Храна и местообитания:

Храни се с ракообразни, мекотели, водни насекоми и техните ларви, зелени части на растенията. Обитава морски крайбрежия и бракични водоеми в близост до пясъчни дюни или отвесни земни брегове.

Гнездене:

Гнезди под земята в дупки на лисици или язовци или сам ги изкопава, а така също и в хралупи на дървета. По изключение гнезди в тръстикови масиви. Снася 5 – 12 яйца, има едно поколение годишно през периода март-август.

Разпространение в България:

Среща се основно в езерата около Бургас, Варненско – Белославското езеро, Шабла и Дуранкулак.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. Вероятно гнездящите в България птици мигрират на юг, а у нас зимуват птици от по-северни страни.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Червен ангъч.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).