Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Орелът край реките и езерата

Морският орел – една от най-едрите дневни грабливи птици в страната. В полет правят впечатление широките и дълги крила, късата опашка и дългият врат. Възрастните са с кафяво оперение, светла глава и бяла опашка. Младите са тъмнокафяви.

© Богдан Боев/Морски орел

Владенията на орела

Морският орел обитава районите около различни влажни зони – поречия на големи реки, езера, блата, язовири, рибарници и др., богати на храна – риба и водоплаващи птици, но понякога гнезди и в земеделски земи далеч от воден източник, където плячката му включва таралежи, зайци и др.

В България гнезди основно по дунавските острови, черноморското крайбрежие – реките Камчия и Ропотамо, както и до Бургаските езера и в района на Дуранкулашкото езеро; в югоизточната част на страната – най-вече по долините на реките Тунджа и Арда, както и около някои по-големи язовири във вътрешността:  Жребчево, Пясъчник, Цонево, Овчарица, Розов кладенец, Тракиец, Студен Кладенец, Ивайловград и Копринка. През последните десет години се наблюдава тенденция да заема нови територии в Горнотракийската низина, понякога далеч от големи водоеми.

Постоянен вид, като през зимата у нас пристигат млади индивиди от Северна Европа. Обитава реки, езера, блата, язовири със стари тополови или дъбови гори по бреговете.

© Богдан Боев/Морски орел
© Димитър Градинаров - Дуранкулак

Гнездо с внушителни размери

Морският орел строи голямо гнездо, разположено високо в короната на дървото и достига до внушителните размери от 2 м в диаметър и над 2,5 м височина. Снася 1–3 яйца. Има едно поколение годишно в периода март–юли.

Почитател на рибата

Този едър орел се храни основно с риба и водолюбиви птици, но през зимата може да се храни и с трупове на умрели бозайници или друга мърша.

Възстановяване на местообитания

Опазването и възстановяването на влажните зони у нас, както и запазването чистотата на водите е от изключително значение за морския орел и за увеличаването на числеността на популацията му. Наличието на достатъчно спокойни и лишени от човешко присъствие места за размножаване, хранене и почивка на вида е гаранция за оцеляването и увеличаването на броя на двойките. Опазването на водните ресурси в езера, блата и язовири осигурява хранителна база и е гаранция за присъствието на морски орли.

Наличието на високи и здрави стари дървета в места без човешко присъствие и безпокойство край бреговете на различни водоеми е предпоставка за гнездене на морския орел. Затова особено важно е опазването на крайречните гори или създаването на нови такива с подходяща дървесна растителност от черна топола, бряст, елша и други.

© Богдан Боев/Морски орли
© Богдан Боев/Морски орели

Обезопасяване на електрически стълбове

Морски орел

Сериозна заплаха за морския орел са 20 кВ електропроводи, на чиито стълбове орлите кацат понякога и може да загинат от късо съединение. Затова БДЗП работи усилено заедно с електроразпределителните дружества за обезопасяването на тези стълбове.

Постига се с различни подходи и средства:

fas|fa-bolt|
Чрез поставяне на защитни изолации на потенциално опасни електрически стълбове.
fas|fa-bolt|
Чрез подмяна на въздушни електропроводи с изцяло изолирани – ПАС система, което значително намалява риска от сблъсък на летящи птици с въздушните линии.
fas|fa-bolt|
Чрез монтиране на „кацалки“, които предоставят място за почивка на птиците, като позволяват птицата да кацне на сигурно разстояние от проводниците.
fas|fa-bolt|
Чрез подземни електрически кабели, които заменят опасни за птиците въздушни електропроводи. Този подход напълно елиминира опасността за птиците, но това е най-сложната и скъпоструваща мярка.
Обезопасяването на опасни електрически стълбове е една от мерките, имаща благоприятен природозащитен ефект върху морския орел, тъй като намалява смъртността на птици в резултат на токов удар. В България голям процент от електропроводите са опасни за едрите грабливи птици и щъркелите. Някои от тях са истински смъртоносни капани, убиващи десетки птици всяка година.

Борба с престъпленията срещу природата – борба с отровите

Ние притежаваме единственият в страната екип със специално обучено куче за откриване на отровени птици и бозайници. Екипът работи от 2016 г. основно на територията на Източни Родопи, но при необходимост се отзовава и на други места в страната. Задачата на кучето Барс и неговият водач е да претърсват определени терени за трупове на отровени животни или храни – отровни примамки, след което водачът трябва да подаде сигнал. След като се намери мъртво животно, той преценява каква да е следващата стъпка, тъй като то може да е умряло от естествена смърт. Ако се окаже, че е отровено, то незабавно се премахва от природата и се дават лабораторни проби за установяване на причината на смъртта.

Масовото използване на отровни примамки срещу хищници през 50-те години на миналия век е сред причините за намаляването на много грабливи птици. Използването на отровни примамки е строго забранено, защото представлява заплаха не само за домашните животни и дивеча, но и за хората. За съжаление, поставянето на примамки на места все още се практикува.

Борба с бракониерството

За съжаление, дори и днес продължаваме да сме свидетели на отстреляни грабливи птици от бракониери. Последният такъв случай е от 2014 г., когато бе открит труп на морски орел, станал жертва на бракониерски отстрел в община Свиленград. Това е една от сериозните заплахи не само за този, но и за други видове птици у нас.

Царски орел

Сателитно проследяване на птиците

С цел да бъдат проучени следгнездовите скитания на младите морски орли, както и да се определят кои са основните заплахи за тях, поставихме няколко сателитни предаватели на млади птици от района на Природен парк „Персина“. Данните, които получихме, са от голямо значение на опазването на вида. Младите птици с предавателите почти целогодишно се задържат по поречието на река Дунав и по-специално в и около дунавските острови и местата с концентрации на водоплаващи птици. Сателитното проследяване е модерен метод за проучване биологията и застрашаващите фактори на определен защитен вид.

Редовен мониторинг

Още от самото си създаване БДЗП работи за опазването на морския орел в страната. Нашите екипи извършват редовен мониторинг на гнездовите двойки в цялата страна, както и на гнездовия успех на вида. В мониторинга се включват и много доброволци.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.