Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
© Мирослав Славчев

Какво ни казват птиците около нас?

Птиците около нас ясно показват какво се случва със средата, в която живеем. Само от нас зависи да ги чуем и благодарение на посланията, които ни изпращат, да спасим природата.

© Мирослав Славчев

Защо птиците около нас са добър индикатор за състоянието на околната среда?

Срещат се навсякъде.
Чувствителни са към промени в средата, която обитават.
Отразяват промените в състоянието на растения и други животни.
Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
Популярни са сред хората.

Как може да помогнете?

Разчитаме на хора като вас, за да покрием цялото разнообразие от места и видове в страната. Необходимо е само да изберете своето място и да го посещавате два пъти годишно през май и юни. Ако се затруднявате с разпознаването на видовете птици, можете да се запишете в безплатните курсове за разпознаване на птици, организирани от БДЗП.

Периодичното преброяване на птиците около нас е много важно за отчитане на промените в състоянието на видовете.

© Борис Белчев/Скорец
© Георги Герджиков/Торбогнезден синигер

Как се нарича инициативата?

Преброяване на птиците около нас или „Мониторинг на обикновените видове птици“.

Всъщност се извършва преброяване и се записват всички видове птици в избраното място за броене. Записаните наблюдения се анализират и се използват като индикатор за състоянието на биологичното разнообразие у нас. Също така, резултатите от мониторинга служат за оценка доколко устойчиви са политиките за управление на земите в България и Европа.

Преброяването на птиците около нас е инициатива, която се провежда в цяла Европа. Включвайки се, вие ставате част от общество от доброволци на Стария континент, излизащи всяка пролет да броят птици. В България мониторингът се осъществява от 2004 г. на територията на цялата страна.

© Георги Герджиков/Торбогнезден синигер

За какво служат събраните данни?

Въз основа на събраните данни и техния анализ се предприемат мерки за управление на средата около нас, които подобряват условията за живот не само на птиците, но и на всички животни и хората. Затова, чрез опазване на средата на птиците, ние се грижим за опазването и на средата, в която живеем.

Какво е необходимо, за да се включите в преброяването на птиците около нас?

Може да научите повече за инициативата тук.

Защо да броим птиците около нас?

За да разберем какво се случва с нашата природа.
За да разберем кои птици намаляват, кои се увеличават и какви са причините за това.
Защото състоянието на птиците разкрива какви процеси протичат в средата, в която живеят птиците и ние, хората.
Защото резултатите от преброяването посочват какви мерки да предприемем за опазването на природата у нас и в Европа.
© Богдан Боев/Папуняк

Ползи от вашето участие в инициативата:

Помагате да бъде събрана актуална информация за състоянието и разпространението на птиците в средата, в която живеем.

Помагате да се установят и да бъдат регистрирани заплахите за птиците и биоразнообразието, както и за определяне на конкретни природозащитни дейности.

Помагате да се установят и бъдат регистрирани заплахите за птиците и биоразнообразието, както и за определяне на конкретни природозащитни дейности.

Допринасяте за реален ефект от приложени природозащитни дейности.

Резултати от инициативата

С помощта на стотици участници като вас успяхме да изработим следните материали:

Оценки за състоянието на птиците в Европа (на англ.език, вкл. с принос от България) на ниво видове и на ниво географски региони.

Атлас на гнездящите видове птици в България. Наблюденията от местата за мониторинг са в основата на Атласа.
© Св. Спасов/Кос