bg

Участие

Към момента, в инициативата участват средно около 120 човека. Участниците са от цялата страна и с разнообразни интереси. Това, което обединява всички тях е любовта към природата. Повечето от тях са дългогодишни участници в дейности на Българско дружество за защита на птиците. С популяризирането на наблюдението на птици като хоби, все повече хора желаят да се включат в инициативата. Птиците са изключително атрактивни живи същества и са много лесни за наблюдение. Всеки, който желае да се научи да ги разпознава може да се присъедини към инициативата.

Към момента преброяването на птиците около нас се осъществява на две нива. Целта е да включим колкото се може повече хора като разбира се целим да запазим качеството на резултатите.

  • Първо ниво: подходящо е за хора, които тепърва навлизат в наблюдението на птици
  • Второ ниво: подходящо за хора, които желаят да отделят повече време на птиците и природата.


Как става броенето?

Преброяването е отворено за всички - провежда се в две нива: начално и второ.


Начално ниво (подходящо за хора, които досега не са наблюдавали птици):


Второ ниво (подходящо за хора с дългогодишен опит в наблюдението на птици):


Събираните данни и от двете нива ще послужат за оценяване състоянието на птиците и за изработването на т.нар. показател за състоянието на птиците. Той ще установи кои видове намаляват и кои се увеличават.


Кога се броят птиците?

Целта на инициативата е да се оцени състоянието на гнездящите видове птици и най-подходящ е периодът между 15 април и 15 юни. Преброяването на площадката отнема не повече от 2 часа и се прави сутрин между 6:00 и 10:00 ч., когато птиците са най-активни и най-лесно могат да бъдат записани.


Календар:

15 април-30 април първо посещение: изберете маршрута за броене и опишете средата в мястото (напр. „гора", „обработваеми земи", „водоем")
15 април-15 май второ посещение: пребройте птиците в избраното място
15 май-15 юни трето посещение: повторно пребройте птиците в същото избрано място

 

Условия за участие:

Всеки нов участник е необходимо да издържи онлайн тест за разпознаване на птиците по снимки и звуци. Повече информация за теста може да видите тук. Преди явяване може да тренирате уменията си за разпознаване на птичите песни чрез тренировъчните тестове тук. Успешно издържалите тестовете ще бъдат допуснати до участие в инициативата приоритетно.

 

 


 

 

Този материал се публикува в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците“ финансиран в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Проектът е с продължителност 9 месеца до април 2016 г. и е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  23 927 евро.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

EEA+Grants+-+JPG_100px.jpg

www.BG03.moew.government.bg

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook