Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Mathias Putze

На 2-ри август Министърът на околната среда и водите утвърди Националния план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа (2021 – 2030), разработен от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Планът е изключително важен инструмент за борба с една от най-големите заплахи за биоразнообразието не само у нас, но и по света – отровите. Влизането в сила на този стратегически документ е ключова стъпка в опазването на дивата природа и на редица застрашени от изчезване видове в България.

© Dimitris Vavylys/HOS

Използването на отровни примамки в природата представлява заплаха за голям брой животински видове, сред които защитени и застрашени от изчезване, и е забранено по силата на международното, европейското и националното законодателство. Отровите са основна причина за намаляването и довеждането до прага на изчезване в глобален мащаб на една от най-застрашените понастоящем групи птици – лешоядите. Въпреки че България е сред страните с най-високо биоразнообразие в Европа, и основна „крепост“ за популацията на световно застрашеният египетски лешояд на Балканите, тя досега нямаше такъв важен оперативен стратегически документ. Ето защо през ноември 2019 г. БДЗП инициира работна среща със заинтересовани страни в рамките на проектите „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901) и „Опазване на египетския лешояд по миграционния му път“ (LIFE16 NAT/BG/000874) с цел разработване на Национален план за борба с отровите в България. През май 2020 г. първата чернова на плана бе подложена на едномесечна публична консултация. През август същата година въз основа на публичната консултация, БДЗП ревизира плана и предаде на МОСВ втората му чернова, която беше разгледана и одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие на заседание, състояло се на 6 юли 2021 г. Финалната версия на плана бе предадена на МОСВ на 12 юли 2021 г. за утвърждаване от Министъра на околната среда и водите.

Планът предоставя научно обоснована, правно издържана, функционално и финансово обезпечена и устойчива система за организация на работа, контрол, взаимодействие и оперативност на основните държавни институции, НПО и други заинтересовани страни по проблема с нежеланото вредно въздействие на отровите върху биоразнообразието.

© Димитър Градинаров

Мисията на плана се осъществява чрез 5 оперативни цели и общо 39 дейности, които подпомагат пълното решаване или поне максимално ограничаване на зловредното действие на отровите в природата. Някои от най-важните аспекти на работа, които са заложени в плана са:

  • Намаляване на конфликта човек-хищник чрез алтернативни на отровите природощадящи методи.
  • Унищожаване на съществуващите стари запаси и складове на препарати за растителна защита. Това е един от най-належащите за решаване проблеми в нашата страна, с голямо значение и за човешкото здраве.
  • Въвеждане на повече антиотровни екипи с кучета и превантивно търсене на отровни примамки – в момента в България работи само един специализиран кучешки екип за борба с отровите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
  • Съществено надграждане на капацитета и оборудването на институциите за идентифициране, разследване и анализи на случаи на незаконно използване на отвори в природата, врючително обособяване/надграждане на специализирана и акредитирана токсикологична лаборатория и обучаване на персонал с нужната експертиза.
  • Множество подобрения в законодателството по отношение на инкриминиране на залагането на отровни примамки в Наказателния кодекс, режимите на внос, продажба и разпространение на препаратите за растителна защита и други потенциално опасни вещества.

Националният план за действие ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и ще бъде изпратен до Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) за целите на координирано прилагане между институциите на Протокола за действие при установяване на незаконно използване на отрови, част от плана.

Към плана за действие е разработен специализиран протокол за действие при установяване на случаи на тровене. Неговата цел е да предостави единен, законосъобразен и координиран метод на реакция от страна на държавните институции по отношение на случаи на използване на отрови и отровни примамки на територията на страната.

На Балканите, национална стратегия за борба с отровите има само в Гърция (разработена по проект LIFE10 NAT/BG/000152), а в Албания и Северна Македония тези документи са още в процес на одобрение от съответните правителства (проектът LIFE16 NAT/BG/000874 има немалък принос към тяхното разработване). И двата проекта са координирани от БДЗП.

БДЗП изказва благодарност на редица организации и институции, участвали в разработването на плана: МОСВ, БАБХ, НЛРС – СЛРБ, ДЗХП, АУ Пловдив, НДНИВМИ, СДП Балкани, ФДФФ, ТУ Стара Загора, VCF, ГДНП – МВР, Фондация „Четири Лапи“, ИБЕИ – БАН, ПЛАБ, АПБ, Фондация „По-диви Родопи“, Зелени Балкани.

Конструктивни коментари и препоръки по време на заседанието на НСБР, състояло се на 6.7.2021 г., предоставиха: ГДНП, МЗХГ, ИАОС и НСЗП.