Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проекти

Мизийските природни съкровища

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

„Мизийските природни съкровища – подкрепа за природосъобразен туризъм и опазване на птиците по поречието на река Дунав и Западна Стара планина“

Цели

Проектът се изпълнява на две фази: встъпителна фаза (до 6 месеца) и основна фаза (30 месеца). През тази фаза ще се направи фокусиран преглед (туризъм и опазване на околната среда) на общински, регионални и национални планови и програмни документи, като се определят и оценят възможности за синергийни, успоредни дейности и инициативи. Ще се картографират и нуждите на местните хора, възможностите за развитие и заплахите за зоните от Натура 2000, както и потенциалът за изграждане на мрежа от активни членове и съмишленици на БДЗП.

Дейности
 • Събиране и анализиране на информация за природния и културен потенциал и предлагани туристически услуги и атракции в района на ЗСП и поречието на р. Дунав.
 • Създаване на уеб базирана информационна система за културното и природно наследство на районите.
 • Провеждане на срещи с представители на местните (общински) власти, предприемачи, учители и активни хора от района.
 • Провеждане на предварително (онлайн) проучване на нагласите към и имиджа, културните и природни дадености на районите.
 • Провеждане на теренни обследвания на птиците и други важни компоненти на биологичното разнообразие на зони от Натура 2000 в близост и около потенциални туристически обекти.
 • Определяне на приоритетни места, важни за птиците и други елементи/компоненти на биологичното разнообразие, които да се интерпретират като допълнителни туристически атракции.
 • На база на заявен интерес от страна на местни предприемачи и анализ на плановете за развитие на общините, определяне на конкретни места за последващо изграждане на лека инфраструктура – например укрития за наблюдение и снимане на птици, познавателни маршрути/пътеки около обекти от местно значение, възможности за къмпингуване и др.
 • Проучване на потенциала за изграждане на информационна и туристическа инфраструктура (посетителски център), която да се стопанисва на принципа на публично-частните партньорства в района.
 • Проучване на съществуващи практики и разработване на концепция за доброволен стандарт за природосъобразен туризъм „За птиците”.
 • Популяризиране на мисията и дейностите на БДЗП в района, както и приноса на Фондация „Америка за България“.
 • Възстановяване на контакти с мрежата от училища и учители в районите с интерес към образование за околна среда и Натура 2000 и оценка на възможностите за доразвиване на тези инициативи.
 • Предварителна оценка и разработване на концепции за провеждане на събития и материали за промоция на ЗСП и поречието на р. Дунав като атрактивни дестинации като: пътеводител, кратки видеоклипове за различни части на река Дунав и районите. Издаване и разпространение на промоционален видеоклип и информационна брошура за проекта.
 • Провеждане на финална пресконференция/събитие за представяне на резултатите от проекта.
 • Изработване на детайлно, обосновано проектно предложение.
Продължителност

Проектът ще се изпълни на две фази: встъпителна фаза (6 месеца) и основна фаза (30 месеца).

 

Целеви райони

В подготвителната фаза дейностите ще се развият по поречието на река Дунав и Западна Стара планина. Усилията ще се фокусират около зоните от Натура 2000.

Партньори

Водеща организация/изпълнител – Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Част от проучвателните дейности по проекта ще се изпълняват с подкрепата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии.

Финансиране

Проектът се финансира от Фондация „Америка за България“. Фондация „Америка за България“ е независима неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. За повече информация: www.us4bg.org.

 

Живот за Варненското езеро

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура в полза на  биоразнообразието и развитието в района на Варненското езеро (LIFE19 NAT/BG/000839)

Цел

Основната цел на проекта е да тества и демонстрира мащабна зелена инфраструктура, която да постигне три основни резултата:

(1) Възстановяване на ключови местообитания за приоритетни видове птици и по този начин да допринесе за опазването на биоразнообразието в зоните от Натура 2000  – „Варненско – Белославско езеро“ и „Ятата“.

(2) Подобряване на екосистемната функция на силно увредената водна екосистема на Варненското езеро.

(3) Осигуряване на устойчиво и икономически изгодно решение за съхранение на драгирани утайки от корабните канали до и от пристанище Варна.

Дейности
 • Разработване и тестване на цялостни схеми за мониторинг на птиците и водното биоразнообразие в зоните на проекта и установяване на природозащитния статус на видовете;
 • Създаване на изкуствен остров с обща площ от 3,5 ха, който да осигури място за гнездене на застрашени видове птици и подводен субстрат за водните организми в защитена зона „Варненско – Белославско езеро“;
 • Изграждане на две дървени платформи, всяка с площ 32 кв. м, за гнездене и нощувка за приоритетни за опазване видове птици в Защитени зони „Варненско – Белославско езеро“ и „Ятата“;
 • Разработване на набор от мерки за устойчиво управление на проектните Натура 2000 зони и създаване на законодателна рамка за определяне, устойчива експлоатация и контрол на депата за драгажни маси;
 • Осигуряване на подкрепа на местните заинтересовани страни, като се демонстрира ползата от създаването на зелена инфраструктура за природата и хората.
Продължителност

5 години – 01.09.2020 – 31.08.2025

Целеви райони

Защитени зони от НАТУРА 2000 – „Варненско – Белославско езеро“ (BG0000191) и „Ятата“ (BG0002046)

Партньори

Координиращ бенефициент – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Асоцииран бенефициент –  Българско дружество за защита на птиците

Финансиране

Проектът е на стойност 1 852 060 евро и се съфинансира от Програма LIFE на Европейския съюз.

ОПОС ловен сокол

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug) в Република България (BG16M1OP002-3.027-0007)

Цели

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние на ловния сокол чрез изпълнение на мерки от „План за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug) в България 2014–2022 г.“ Целта е свързана с възстановяване на популацията на вида в България и заемане на бившите гнездови територии със запазени местообитания. Тази обща цел ще се постигне чрез следните специфични цели:

 • Подпомагане на популацията и подпомагане на хранителната база на ловния сокол в проектните зони.
 • Намаляване на съществуващите рискове за вида, причинени от антропогенни фактори.
Дейности
 • Подобряване на условията за ловния сокол в исторически гнездови райони и места на срещане на вида през размножителния период.
 • Подобряване на хранителната база на вида в районите около установените гнезда чрез дейности за увеличаване на броя на полудивите гълъби в някои от селищата или извършване на подхранвания.
 • Обезопасяване на участъците от рискови електропроводи от 20 кV мрежа в радиус от 5 км около заетите гнезда;
 • Оценка на риска от токови удари и гибел на ловни соколи по съоръжения от електропреносната и електроразпределителната мрежа в гнездовите райони на вида.
 • Комуникационни дейности – повишаване на обществената осведоменост относно дейностите по проекта и заплахите за вида.
Продължителност

24 месеца – 08.01.2021–31.12.2022

 

Целеви райони

Защитени зони за опазване на дивите птици от европейската екологична мрежа Натура 2000 (ЗЗ):

„Атанасовско езеро“, „Суха река“, „Дуранкулашко езеро“, „Балчик“, „Батова“ и други защитени зони, в които видът е предмет на опазване.

 

Партньори

Координиращ бенефициент – Българско дружество за защита на птиците

Асоцииран бенефициент –  Национален природонаучен музей при БАН

Финансиране

Проектът е на обща стойност 346 367.34 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, по приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие,  процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОПОС царски орел

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България (BG16M1OP002-3.027-0005)

Цел

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние на кръстатия (царски) орел чрез изпълнение на мерки от „План за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в България 2014–2022 г.“. Целта е свързана с възстановяване на популацията на вида в България и заемане на бившите гнездови територии със запазени местообитания.

Дейности
 • Монтиране поне по едно изкуствено гнездо в районите на всички сигурни гнездови находища на царския орел.
 • Направа на изкуствени гнезда за привличане на вида в подходящи местообитания.
 • Изкуствено подхранване на двойките царски орли със среден гнездови успех под едно малко от средата на март до края на юли.
 • Изкуствено подхранване на царските орли през зимата.
 • Предприемане на мерки за предотвратяване на загиването на царски орли от електрически ток и сблъсък с електропроводи.
 • Обезопасяване на рисковите за птиците стълбове в радиус 5 км от гнездо на вида, както и в местата с концентрация на неразмножаващи се царски орли.
 • Проучване влиянието на електропреносната и електроразпределителната мрежа върху царския орел в районите на гнездовите находища.
 • Комуникационни дейности – повишаване на обществената осведоменост относно дейностите по проекта и заплахите за вида.
Продължителност

36 месеца – 08.01.2021–31.12.2023

Целеви райони

Защитени зони за опазване на дивите птици от европейската екологична мрежа Натура 2000 (ЗЗ): „Сакар“, „Каменски баир“, „Сините камъни-Гребенец“, „Бесапарски ридове“, „Адата-Тунджа“ и други защитени зони, в които видът е предмет на опазване.

Партньори

Координиращ бенефициент – Българско дружество за защита на птиците

Асоцииран бенефициент –  Национален природонаучен музей при БАН

Финансиране

Проектът е на обща стойност 879 980.72 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие,  процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Безопасен полет за птиците на Дунав

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Транснационално сътрудничество за опазване на птиците по поречието на Дунав (LIFE19 NAT/SK/001023)

Цели
 • Да допринесе за преустановяването на загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги по река Дунав, съгласно целите на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие.
 • Намаляване и предотвратяване на пряка и непряка смъртност на птиците, причинена от токов удар и сблъсъци с електропроводи, в рамките на 23 проектни специално защитени зони и 9 ОВМ в 7 държави.
 • Увеличаване на популацията на 12-те целеви вида.
 • Установяване на по-безопасни миграционни коридори и местообитания по поречието на река Дунав.
 • Стартиране/засилване на сътрудничеството между ключовите заинтересовани страни и повишаване на ефективността на приетите мерки на транснационално ниво.
Дейности

Основната част от дейностите и инвестициите на проекта са насочени към намаляване на смъртността на целевите видове птици от токов удар и сблъсък с електропроводи по време на миграция, нощуване, гнездене или в хранителните им местообитания. Дейностите ще се изпълняват в най-ценните за видовете местообитания и включват:

 • Предотвратяване на сблъсъците на птици с електропроводи чрез монтаж на дивертори по въздушните проводници на електропроводите
 • Предотвратяване на смъртността от токов удар чрез изолиране на опасни електрически стълбове
 • Мониторинг на целевите видове и на ефекта от обезопасяването на електропроводите
 • Монтаж на изкуствени гнездилки за част от целевите видове
 • Комуникационни дейности

Дейностите на проекта в България предвиждат БДЗП да осъществи полево проучване на най-смъртоносните за птиците надземни електропроводи – средно напрежение (20 kV) по поречието на р. Дунав и в 10 защитени зони от Натура 2000 в Северозападна България. БДЗП ще посочи най-опасните 160 км от тези електропроводи, които след това ще бъдат обезопасени от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, прилагайки най-добрите и съвременни методи. Общо за страната ни в рамките на проекта ще бъдат обезопасени 1200 опасни за птиците електрически стълба и ще бъдат монтирани дивертори на 15 км въздушни проводници.

Продължителност

01.09.2020 – 28.02.2026

 

Целеви райони

Проектът обхваща 23 специално защитени зони и 9 Орнитологично важни места (ОВМ) в Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия. Зоните са част от Натура 2000 – най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света, които заемат 1/5 или 18% от сухоземната територия на ЕС и над 8% от прилежащите морета. ОВМ са места от международно значение за опазването на птиците и биологичното разнообразие, идентифицирани от BirdLife International.

 

Целеви видове птици

Всеки от целевите видове птици е защитен от закона във всички проектни страни. Всички те са изложени на риск от сблъсък с въздушните проводници на електрическата инфраструктура или от токов удар (APLIC, 2012).

 • Малка белочела гъска (Anser erythropus)
 • Царски орел (Aquila heliaca)
 • Голям воден бик (Botaurus stellaris)
 • Червеногуша гъска (Branta ruficollis)
 • Голям креслив орел (Clanga clanga)
 • Малък креслив орел (Clanga pomarina)
 • Синявица (Coracias garrulous)
 • Ливаден дърдавец (Crex crex)
 • Ловен сокол (Falco cherrug)
 • Червенонога ветрушка (Falco vespertinus)
 • Голяма дропла (Otis tarda)
 • Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)
Партньори

15 организации от седем държави – Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия. Координиращ бенефициент е Словашкото дружество за защита на хищните птици (RPS).

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са партньорите в проекта за страната ни.

Финансиране

Проектът  „Транснационално сътрудничество за опазване на птиците по поречието на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023) е на стойност  6 636 170 евро  и се съфинансира от Програма LIFE на Европейския съюз.

Мониторинг на обикновените видове птици

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

Цел

Оценяване състоянието на широкоразпространените видове птици в България.

Дейности
 • Събиране и анализ на данни за широкоразпространените видове птици.
 • Набиране на доброволци за събиране на данни за оценяване състоянието на широкоразпространените видове птици.
 • Анализ на слабо проучените райони и местообитания и определяне на пробни площадки в ключови места.
 • Изготвяне на индекси за състоянието на птиците за националния доклад за състоянието на околната среда, издаван от ИАОС за целите на НСМСБР.
 • Анализ на данните за видовете птици и определяне на набора от видове, съставляващи индикаторите за състоянието на местообитанията.
 • Целенасочено събиране на данни от минимум 30 площадки в слабо проучени райони/местообитания, идентифицирани от анализа.
 • Изготвяне на три годишни доклада за  състоянието на широкоразпространените видове птици.
 • Провеждане на национална среща на доброволците, събирали данни за състоянието на широкоразпространените видове птици.
 • Провеждане на три пресконференции за представяне на резултатите от мониторинговата дейност за състоянието на широкоразпространените видове птици.
Продължителност

3 години: 2020–2022

Целеви райони

България

Финансиране

Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ).

Граждани за природата

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Наука за гражданите в полза на местните общности и природата

Цел

Достъп и ползване на изследвания по въпроси, свързани с околната среда и промените в климата:

 • мониторинг на политики и застъпничество;
 • установяване или поддържане на партньорства между граждански организации и публични или частни институции и организации;
 • осъществяване на образователни дейности.
Дейности
 • Провеждане на обучения сред НПО и граждански групи относно законодателството в областта на околната среда, възможностите за активно гражданско участие и споделяне на опит.
 • Вземане на участие в процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС), включително споделяне на решения за проекти в ключови защитени зони от Натура 2000, събиране и използване на научни данни, изготвяне на становища, създаване и поддържане на база данни за процедури и обжалвания с участието на НПО и граждански групи.
 • Създаване на публичен портал с визуализирани данни за птиците.
 • Цифровизиране и визуализиране на информация от научни статии като част от платформата SmartBirds за целите на оценката на влияние на инвестиционни предложения.
 • Интегриране на модул „Атлас на птиците“ в платформата SmartBirds Pro, използващ подхода наука на гражданите (citizen science).
 • Провеждане на обучения за граждани и НПО за събиране на данни – прилагане на Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП), картиране за целите на Атлас на гнездящи птици.
 • Проверка на терен от експерти на данните, събрани от граждани.
Продължителност

2 години (27.09.201926.09.2021)

Целеви райони

България

Финансиране

136 819 €, от които 123 129 € осигурени от Фонд Активни граждани България.

Нова надежда за египетския лешояд

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Опазване на египетския лешояд по миграционния му път – LIFE16 NAT/BG/000874

Цел

Опазване на най-източната популация на египетския лешояд в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. Целите на проекта са в съответствие с най-актуалния стратегически документ за опазване на вида: Планът за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP), който е ключов компонент от Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP).

Дейности
 • Проучване на въздействието на селскостопанските препарати и установяване на опасните за лешоядите ветеринарно-медицински продукти, както и тяхната употреба, с цел изготвяне на адекватна природозащитна стратегия за смекчаване на вредния ефект от тях.
 • Лобиране за осигуряване на промени в законодателството, отнасящи се до употребата на опасни пестициди и ветеринарномедицински продукти.
 • Разработване на местни планове за действие срещу отровите в дивата природа.
 • Тестване на алтернативни методи за намаляване на конфликта между хората и дивите животни, който има отрицателно влияние и върху популацията на египетските лешояди.
 • Създаване на пан-балканска мрежа от заинтересовани страни в борбата срещу отровите в дивата природа.
 • Оценяване на размера на загубите в популациите на египетските лешояди, причинени вследствие на отравяне, електрически удари и бракониерство по протежение на миграционния път.
 • Създаване на контролирани местни екарисажи за отпадъци с животински произход на ключови места за подпомагане на скитащи птици.
 • Намиране на алтернативи на стрихнина и другите отрови в борбата срещу бяса в места на струпване на египетски лешояди в зимовищата в Африка.
 • Проучване и установяване на опасни електрически стълбове по миграционни път на египетския лешояд и обезопасяване на опасни участъци, както и лобиране за използване на безопасни за птиците електрически стълбове.
 • Създаване на ядро от египетски лешояди с балкански произход, отглеждани и размножавани на затворено, с което да се осигури подпомагане на дивата популация на вида на Балканите. Генетичен фонд и ресурс за подсилване на гнездящата популация в България и Гърция.
 • Развитие на местен капацитет за борба с незаконното убиване и трафик на птици по миграционния път.
 • Разработване и пилотно тестване на балканска стратегия за повторно въвеждане на египетски лешояди в природата.
 • Провеждане на „Миля за египетския лешояд“ – кампания, посветена на основните заплахи за вида и насочена към местните общности и широката общественост по пътя на миграция на вида.
 • Провеждане на кампания „Полети с лешояда“ за ангажиране на бъдещи поддръжници.
 • Повишаване на съпричастността и ангажираността на общността чрез създаване на местни поддръжници.
Продължителност

5 години и 5 месеца (01.07.201731.12.2022)

Целеви райони

Балканите: България, Гърция, Северна Македония и Албания
Средния Изток: Турция, Сирия, Ливан, Йордания, Саудитска Арабия, Египет
Африка: Етиопия, Нигер, Нигерия и Чад

Партньори

Координиращ бенефициент: Българско дружество за защита на птиците
Асоциирани бенефициенти:
1. Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция
2. WWF Гърция
3. Кралско дружество за защита на птиците (RSPB)
4. Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD)
5. BirdLifе за Близкия Изток
6. BirdLife Африка
7. Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI)
8. Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU)
9. Зелени Балкани

Финансиране
5,848,458 €, от които 4,386,343 € осигурени от програма LIFE на Европейската комисия.

Живот за птиците

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях надземни електропроводи в Натура 2000 зони в Западна България   LIFE16 NAT/BG/000612

Цел

Опазване на популациите на застрашени видове птици чрез намаляване на смъртността, причинена от електрическа инфраструктура. Едни от най-силно засегнатите видове птици, за чието опазване проектът ще допринесе, са: къдроглав пеликан, голям воден бик, бял щъркел, малка белочела гъска, червеногуша гъска, морски орел, египетски лешояд, белоглав лешояд, черен лешояд, орел змияр, белоопашат мишелов, малък креслив орел, голям креслив орел, царски (кръстат) орел, скален орел, червенонога (вечерна) ветрушка, ловен сокол и синявица.

Дейности
 • Определяне на най-опасните за птиците надземни електропроводи (средно напрежение) в и около Натура 2000 зоните в Западна България.
 • Преустановяване на смъртните случаи сред птиците, причинени от токов удар на електропроводите (средно напрежение) в приоритетните райони на зоните от Натура 2000 в Западна България и най-важните коридори между тях чрез обезопасяване на 5400 електрически стълба.
 • Намаляване на смъртността сред дивите птици, причинена от сблъсък с надземните проводници на електропроводите (средно напрежение) в приоритетните райони на зоните от Натура 2000 в Западна България  и най-важните коридори между тях чрез маркиране с дивертори на 120 км надземни проводници (40 км троен електропровод).
 • Обезопасяване на 900 рискови гнезда на белия щъркел, които са разположени върху стълбове на електроразпределителната мрежа в Западна България чрез поставяне на гнездови платформи.
 • Разработени стандарти за безопасни за птиците надземни електропроводи. Дизайн, производство и тестване на 40 прототипни стълба, отговарящи на новия стандарт.
 • Увеличаване на подкрепата сред заинтересованите страни и широката общественост за намаляване на конфликта между дивите птици и надземната електрическа инфраструктура, което е от полза, както за биоразнообразието, така и за хората.
Продължителност

5 години и 3 месеца (01.10.201731.12.2022).

Целеви райони

Защитени зони от мрежата Натура 2000: „Никополско плато”, „Деветашко плато”, „Кресна”, „Свищовско-Беленска низина”, „Места”, „Рибарници Орсоя”, „Берковица”, „Раяновци”, „Палакария”, „Врачански Балкан”, „Славянка”, „Обнова”, „Западен Балкан”, „Средна Гора”, „Мелнишки пирамиди”, „Рупите”, „Комплекс Беленски острови”, „Златията”, „Понор”. 

Партньори

Координиращ бенефициент: ЧЕЗ Разпределение България АД
Асоцииран бенефициент: Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България

Финансиране

Общият бюджет на проекта е 2 647 481 €, 75% от които съфинансиране от програмата LIFE на ЕС и 25% от партньорите по проекта.

Земя на царския орел

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България – LIFE14 NAT/BG/001119

Цел

Възстановяване и подобряване на ловните местообитания на царския орел

Дейности
 • Разработване на план за възстановяване на разораните и обрасли пасища.
 • Картиране на разораните пасища около гнездата на царските орли.
 • Проучване на хранителния спектър на царския орел.
 • Проучване на възможностите за естествено разселване на европейския лалугер.
 • Разработване на Национален план за действия за опазване на европейския лалугер в България.
 • Възстановяване на 250 ха разорани пасища чрез засяване с тревни смески или естествено възстановяване на тревната покривка.
 • Възстановяване на 550 ха обрасли с храсти пасища чрез частичното им премахване и възстановяване на мозаечния характер на местообитанията.
 • Управление на 1400 ха пасища с природозащитна цел чрез създаването на моделни ферми, отглеждащи овце, кози, крави и коне.
 • Тестване на модели за управление на пасища в Натура 2000 и изготвяне на препоръки за бъдещите планове на управление на Натура 2000 зоните.
 • Обучение на фермери в природосъобразно управление на пасища от районите с царски орли.
 • Подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на царския орел чрез засаждане на 600 дървета и изграждане и поставяне на 40 изкуствени гнезда.
 • Пилотно разселване на лалугери в проектна Натура 2000 зона на мястото на изчезнала колония, следвайки най-съвременните методи за разселване на този вид бозайник.
 • Популяризиране на природосъобразното земеделие сред фермерската общност и повишаване на подкрепата сред местните общности за опазването на царския орел.
Продължителност

5 години (01.09.201531.08.2020)

Целеви райони

Защитени зони от мрежата Натура 2000: „Сакар”, „Дервентски възвишения”, „Западна Странджа”, „Адата-Тунджа”, „Каменски баир” и „Сините камъни-Гребенец”. 

Партньори

Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България (координиращ бенефициент) и Агрофийлд ЕООД, Биофийлд ЕООД, КИТ ЕООД, Лавенда ООД, Малбрег ЕООД, Сдружение „Природен Парк Сакар“, Одриси ЕООД и От Фермата ЕООД (асоциирани бенефициенти, фермери от ЮИ България).

Финансиране

Общият бюджет на проекта е 3 555 173 €, 75% от които се съфинансират от програма LIFE на ЕС и 25% от партньорите на проекта.

Лагуната на живота

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания LIFE17/NAT/BG000558

Цел
 • Да осигури пълно възстановяване на екологичните процеси, поддържащи уникалното биоразнообразие на Атанасовско езеро.
 • Да създаде самоустойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочно опазване на лагуната Атанасовско езеро.
 • Да популяризира ползите от защитена зона „Атанасовско езеро“ от мрежата Натура 2000.
Дейности
 • Изработване на матрица за интегриран мониторинг на местообитание „крайбрежни лагуни“.
 • Възстановяване на оптималния воден режим в приоритетното местообитание и намаляване на ефектите на фрагментация в него.
 • Разработване и тестване на схема за установяване на въздействието на Ruppia martima върху качеството на водите в приоритетното местообитание.
 • Създаване на благоприятни условия за голям воден бик и други консервационно значими видове птици в защитена зона „Атанасовско езеро“ от мрежата Натура 2000.
 • Проучване и създаване на устойчиви финансови механизми, които да гарантират бъдещото опазване и управление на защитена зона „Атанасовско езеро“.
 • Разработване на маркетингова стратегия за идентифициране на нови продукти/услуги от защитена зона „Атанасовско езеро“, които добавят стойност към услугите, предоставяни от езерото.
 • Създаване на консервационен модел за повишаване на доходността/добавената стойност на продуктите/услугите от защитена зона „Атанасовско езеро“.
Продължителност

6 години (до 30.09.2024)

Целеви райони

Защитена зона „Атанасовско езеро“ от мрежата Натура 2000

Партньори

Координиращ бенефициент: Българска фондация Биоразнообразие

Асоциирани бенефициенти: 

 1. Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България
 2. Черноморски солници АД
 3. „Заедно 2011“ 
Финансиране

Общият бюджет на проекта е 2,525,618 €, 75% от които се съфинансират от програмата LIFE на ЕС и 25% от партньорите по проекта. 

Бюджетът е разпределен между партньорите както следва: Черноморски солници АД – 1 718 418 € (68 %); БФБ – 606 665 € (24 %), БДЗП – 107 202 € (4%) и Заедно 2011 – 93270 € (4 %).

Земите и горите на орела

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България  LIFE18/NAT/BG/001050

Цел

Дългосрочно опазване на популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаването на нови такива.

Специфични цели:

 • Подобряване на знанията за вида и неговите местообитания в България.
 • Поддържане и увеличаване на площта на местата за размножаване, хранене и гнездене на малкия креслив орел.
 • Възстановяване и създаване на местообитания за хранене и размножаване на вида.
 • Подобряване на опазването на малкия креслив орел на регионално ниво.
 • Идентифициране и борба с основните заплахи, засягащи вида.
 • Подобряване на общественото разбиране и подкрепа за опазването на приоритетните видове птици, техните местообитания и всички Натура 2000 местообитания.
Дейности
Дългосрочно опазване на популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаването на нови такива.

Специфични цели:

 • Подобряване на знанията за вида и неговите местообитания в България.
 • Поддържане и увеличаване на площта на местата за размножаване, хранене и гнездене на малкия креслив орел.
 • Възстановяване и създаване на местообитания за хранене и размножаване на вида.
 • Подобряване на опазването на малкия креслив орел на регионално ниво.
 • Идентифициране и борба с основните заплахи, засягащи вида.
 • Подобряване на общественото разбиране и подкрепа за опазването на приоритетните видове птици, техните местообитания и всички Натура 2000 местообитания.
Продължителност

5 години (02.08.2019–02.08.2024)

Целеви райони

Защитени зони от мрежата Натура 2000: „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Адата-Тунджа“, „Каменски баир“ и „Сините камъни-Гребенец“.

Партньори
Координиращ бенефициент:

 • Изпълнителна агенция по горите
 • Асоциирани бенефициенти:
 • Югоизточно държавно предприятие
 • Североизточно държавно предприятие
 • Българско дружество за защита на птиците
Финансиране

Общият бюджет на проекта е 1 986 260 €, 75% от които се съфинансират от програма LIFE на ЕС, а 25% от партньорите по проекта.

За лешоядите на Родопите

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите – LIFE14 NAT/NL/000901

Цел
 • Да подобри познанията за причините за смъртността при черния и белоглавия лешояд.
 • Да подобри познанията за скитанията на индивидите от двата вида.
 • Да намали безпокойството, отравянето и директното преследване на черния и белоглавия лешояд.
 • Да намали риска от отравяне с олово.
 • Да подобри хранителната база на лешоядите.
 • Да намали смъртността, причинена от електрическата инфраструктура.
 • Да намери подкрепа сред местната общност, включително чрез популяризиране на местни бизнеси, свързани с лешоядите и други диви животни.
 • Да популяризира опазването на лешоядите.
 • Да подпомогне съвместната работа с други природозащитни организации.
Дейности
 • Оценка на популациите на черния и белоглавия лешояд в България и Гърция.
 • Маркиране на белоглави и черни лешояди с GPS/GSM предаватели с цел определяне на заплахите за двата вида.
 • Установяване на потенциални опасни електропроводи и тяхното обезопасяване.
 • Извършване на оценка на законовата рамка във връзка с борбата с поставянето на отровни примамки в природата.
 • Разселване на диви видове животни с цел подобряване на хранителната база на лешоядите.
 • Изследване на здравния статус на черния и белоглавия лешояд от гледна точка на отравяне с олово и медикаменти за ветеринарна употреба.
 • Изграждане и поставяне на изкуствени гнезда за черния лешояд.
 • Създаване на първия в страната екип с обучено куче за откриване на отровни примамки в дивата природа.
 • Охрана на гнезда на белоглавия и черния лешояд с цел намаляване на фактора безпокойство.
 • Работа с фермери, ловци, местни власти: подготовка на становища за инвестиционни предложения, ОУП и други на Община Маджарово, както и връзка с всички фермери в района относно трупосъбирането на домашни животни с цел осигуряване на безопасна храна за лешоядите.
 • Подпомагане на местния природосъобразен бизнес – фотография на дива природа и туроператорска дейност.
Продължителност

5 години и 3 месеца –  (01.01.2016–31.03.2021)

Партньори

Координиращ бенефициент: Stichting Rewilding Europe

Асоциирани бенефициенти:
1. Българско дружество за защита на птиците
2. Hellenic Ornithological Society
3. New Thracian Gold Bulgaria Foundation
4. The Vulture Conservation Foundation
5. WWF GREECE

Финансиране

Общият бюджет на проекта е 2 199 961 €. Финансирането се осъществява по програмата LIFE на ЕС и партньорите по проекта.

Животът на пеликана

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път – LIFE18/NAT/NL/000716

Цел

Опазване на къдроглавия пеликан на Балканския полуостров, чрез редуциране на застрашаващите фактори по време на гнездене, миграция и зимуване, както и подобряване на гнездовите местообитания на вида.
В България къдроглавият пеликан гнезди в езерото Сребърна и в блато Песчина на остров Персин. Поречието на река Дунав, Бургаските влажни зони и големите язовири в южната част на страната са едни от най-важните места, където видът се среща по време на миграция и зимуване.

Дейности
 • Проучване на гнездовата, мигриращата и зимуващата популация на вида.
 • Опръстеняване и поставяне на GSM предаватели на къдроглави пеликани.
 • Установяване и обезопасяване на опасни за птиците въздушни електропроводи.
 • Изграждане на нови гнездови местообитания за вида.
 • Създаване и прилагане на практика на съвместни патрулни схеми с участието на държавни институции с контролни функции.
 • Провеждане на информационни кампании за популяризиране и повишаване познаваемостта за необходимостта от опазване на вида сред заинтересовани групи, като рибари и ловци.
 • Проучване на конфликта между арендатори на водоеми и рибоядни видове птици, като къдроглавия пеликан.
Продължителност

5 години и 7 месеца (01.09.201931.03.2025)

Целеви райони

27 защитени зони от мрежата Натура 2000, които са ключови за къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път. В България Натура 2000 зоните, в които се извършват дейности по проекта са десет: „Сребърна“, „Комплекс Беленски острови“, „Шабленски езерен комплекс“, „Бургаско езеро“, „Комплекс Мандра-Пода“, „Атанасовско езеро“, „Комплекс Стралджа“, „Язовир Овчарица“, „Студен Кладенец“ и „Язовир Розов Кладенец“.

Партньори

Координиращ бенефициент: Rewilding Europe
Асоциирани бенефициенти:
Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България
Румънското орнитологично дружество SOR
Гръцкото орнитологично дружество HOS
Дирекция на Природен парк „Персина“ – Белене
Rewilding – Украйна
Rewilding – Дунавска делта

Финансиране

Общият бюджет на проекта е 1 773 676 €, 75% от които се съфинансират от програмата LIFE на ЕS и 25% от партньорите по проекта.

Сигурен прелетен път

Сайт на проекта

Пълно име на проекта

Опазване на червеногушата гъска по протежение на прелетния й път – LIFE16/NAT/BG/000847

Цел

Подробно проучване на специфичните заплахи за вида и неговото разпространение по време на миграция, както и по-обстойно изследване на миграционните придвижвания на червеногушата гъска чрез сателитно проследяване на птици и полеви проучвания.

Дейности
 • Проучване на заплахите за червеногушата гъска по време на пролетната и есенната миграция на вида чрез поставяне на GSM/GPS предаватели.
 • Проучване на ловните практики и ловната преса в ключови места за вида по целия миграционен път.
 • Приемане на националните планове за действие за опазване на червеногушата гъска в Казахстан и Румъния и включване на част от дейностите за опазване на вида при управлението на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 и други защитени територии.
 • Въвеждане на нови патрули, техники и системи за защита на червеногушата гъска в ключови места за размножаването на вида.
 • Разработване и прилагане на всеобхватна схема за мониторинг и мащабна оценка на състоянието на вида и ефекта от прилагането на Международния план за опазване на червеногушата гъска.
 • Повишаване на осведомеността за необходимостта от опазване на червеногушата гъска по миграционния ѝ път и получаване на подкрепа за опазването ѝ.
Целеви райони

Защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 – „Делтата на река Дунав и комплекс Разим–Синое“,  „Шабленски езерен комплекс“, „Балта Алба–Амара–Жирлау“, „Балта Мика Бралей“, „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс „Мандра-Пода“, „Езерото Калараси“, „Bertesti de Sus–Gura Ialomitei“, „Bertesti de Sus Gura Ialomitei“, „Комплекс Беленски острови“, „Бургаско езеро“, „Езерото Страчина“, „Дуранкулашко езеро“, „Атанасовско езеро“ и системите от езера Каликол – Талдикол, „Akkol-Karasor-Uzynsor“, „Koybagar-Tyuntyugur“, езерото Манич Гудило и национален парк „Тузловски лимани“

Продължителност

5 години (септември 2017–октомври 2022 г.)

Партньори

Координиращ бенефициент: Българско дружество за защита на птиците

Асоциирани партньори:

1. Association for the Conservation Biodiversity of Kazakhstan/BirdLife Kazakhstan
2. Association of Romanian Hunters & Anglers
3. ROMSILVA National Forestry Agency – Small Wetland of Braila Natural Park
4. Ministry of Environment of Romania
5. National Naturе Park “Tuzlovsky Limani”
6. State Biosphere Reserve “Chenjie Zemli” Russia
7. Regional Ecological Organization “Renaissance”-Ukraine
8. Geese and Swans Study Group of North Eurasia – Russia
9.Romanian Ornithological Society/BirdLife Romania
10. “ABS Zharkol” Ltd–Kazakhstan

Финансиране

Общият бюджет на проекта е 2 557 817 €, 75% от които осигурени от програма LIFE на ЕК и 25 % съфинасиране осигурено от партньорите.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.