Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Финансиране

Освен със своя глас за запазване на българската природа, нашите членове ни подкрепят и финансово, плащайки своя годишен членски внос.

Стотици граждани също ни подкрепят финансово, правейки дарения за конкретни каузи и дейността на организацията като цяло. Ние сме изключително благодарни за тази помощ, отразяваща доверието в БДЗП.

Въпреки подкрепата на членовете и индивидуалните дарители, БДЗП се нуждае от значителни допълнителни средства, за да реализира природозащитната си стратегия. В този случай основно разчитаме на проектно финансиране от частни донори и международни програми, основно на Европейския съюз. БДЗП не получава директна финансова помощ от държавата. В последните 10 години основен източник на проектно финансиране е Програма LIFE на ЕС.

От създаването си досега следните организации – частни, правителствени и неправителствени са финансирали дейности на БДЗП:

 • Aage V. Jensen Charity
 • African Bird Club
 • ARK Foundation
 • B.S.P.B Germany
 • BSPB – UK
 • BirdLife International
 • Club 300 Foundation
 • Coca-Cola HBC
 • DOF/BirdLife Danmark
 • EOG Association for Conservation
 • Fondation de France
 • Frankfurt zoological society
 • Hawk Mountain Sanctuary, USA
 • Ligue pour la protection des oiseaux/BirdLife France
 • Little Owl
 • Milleu Contact East Europe
 • Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund
 • Royal Society for the Protection of Birds/RSPB BirdLife UK
 • Rufford Small Grants Foundation
 • Sigrid Rausing Trust
 • The Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)
 • Програма на ООН за околна среда (UNEP)
 • Проект Родопи
 • Whitley Fund for Nature
 • Американската агенция за международно развитие (USAID)
 • Архитектурно студио Фекта
 • Британско посолство
 • Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието
 • Бюро на Рамсарската конвенция
 • Генералната дирекция за Околна среда към Европейската комисия
 • Глобалната коалиция за горите
 • Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие (GEF)
 • Дарителската програма на Мото-Пфое
 • Дейвид Броудли (Richmond & Twickenham RSPB Group)
 • Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (EAZA)
 • Корпус на мира, САЩ
 • Министерство на земеделието и горите
 • Министерство на околната среда и благоустройството на Р. Гърция
 • Министерство на околната среда и водите
 • Немска федерална фондация за околна среда (DBU)
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013“
 • Оперативна програма „Околна среда 2007–2013“
 • Представителството на Тайван за Гърция, Кипър и България
 • Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС)
 • Приятели на БДЗП в САЩ
 • Програма „PHARE Access“
 • Програма LIFE на Европейския съюз
 • Програма М Тел Еко Грант
 • Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013
 • Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа
 • Сердика Център
 • Сигрид Разузинг Тръст
 • Столична община „Програма Европа“
 • Фонд за дивата природа на Би Би Си
 • Фонд за подкрепа на НПО в България, ФМ на ЕИП 2004-2009 г.
 • Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на
 • Европейското икономическо пространство
 • Фондация „Алфред Тьопфер“
 • Фондация „А.Г. Левентис”
 • Фондация „Работилница за граждански инициативи”
 • Фондация Америка за България
 • Фондация за опазване на черния лешояд
 • Фондация Тайм
 • Франкфуртско зоологическо дружество
 • Холандско посолство, програма Матра
 • Холандското министерство на външните работи
 • Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
 • Швейцарски орнитологичен институт.
Ние гарантираме, че изразходваме средствата, които получаваме съгласно изискванията на донора и при съблюдаване на изискванията на българското законодателство.

БДЗП е членска организация, регистрирана в обществена полза. Годишният финансов отчет на организацията се одитира от независим одитор, който удостоверява спазването на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Годишният финансов отчет на БДЗП е публичен и се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

Всяка година Управителният съвет на БДЗП представя годишния финансов отчет пред Общото събрание на членовете на организацията , коeто го приема.

БДЗП следва добрите практики за добро управление на гражданска организация.