Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Участие в Закона за биологичното разнообразие

Благодарение на съществения принос на БДЗП при разработването на Закона за защитените територии, Министърът на околната среда и водите ни възложи изготвяне на рамката на Закона за биологичното разнообразие – един от най-важните национални документи за опазване на природата и за интегриране на европейското законодателство за опазване на биоразнообразието. Чрез участието си в работата на парламентарните комисии към Народното събрание, БДЗП има съществен принос и за съвременен Закон за лова и опазване на дивеча.

Подготовка за изграждане на мрежата Натура 2000

Започнахме целенасочено повишаване на готовността на българските институции и обществеността за изграждане на мрежата Натура 2000 в страната. Разработена е стратегия за изграждането на Натура 2000 у нас. Подготвени са 3 моделни предложения за Специално защитени зони (Комплекс Камчия, Комплекс Мандра–Пода, остров Вардим) и е организирана първата информационна кампания на тема „Натура 2000 – за хората и птиците“.

Първите агроекологични проекти

Осъществихме първите в страната агроекологични проекти и съвместно с фермери и собствениците на земи се стремим към опазване на местообитанията на застрашени видове, като червеногушата гъска в района на Дуранкулашкото езеро.

Пощенски марки със символа и емблемата на БДЗП

В съдействие с БДЗП Български пощи издаде серия от 4 пощенски марки с египетски лешояди и емблемата на организацията – първи такъв случай с природозащитна организация в България.