Наука за природозащитата

Вече над 30 години БДЗП успешно постига целите си и това не е случайно. Екипът ни се състои от изявени специалисти, водещи в своята област. Голяма част от тях са с научни степени и членове на международни експертни групи. Природозащитните програми и дейности на организацията стъпват върху задълбочени изследвания, публикувани в реномирани научни издания като Bird Conservation International, Journal of Ornithology, Journal of Avian Biology, Ibis, Ostrich – Journal of African Ornithology, Conservation Biology, Biological Conservation, Biodiversity and Conservation, Ecology and Evolution, и др. Публикуване на сборници от конференции и тематични издания, като суплементи в международни журнали, като Acta zoologica Bulgarica и др. БДЗП е издало и редица основополагащи монографии като „Атлас на гнездящите птици в България“ и „Орнитологично важни места в България и Натура 2000“, множество методологични помагала и наръчници, както и планове за действие за опазване на застрашени видове.

Тук може да намерите информация за публикациите и научния рейтинг на БДЗП: