bg

Често задавани въпроси

Защо не мога сам да си избера пробната площадка, а е необходимо да бъде избрана случайно?
Пробните площадки се избират на случаен принцип от компютър, за да има представителност на голямата част от местообитания, срещащи се на територията на България. Изключително важно е местообитания, които не са популярни сред природолюбителите поради по-малкото птици, срещащи се там, например населените места, също да бъдат включени в изследването. Когато има свободен избор на пробни площадки, доброволците обикновено избират места със запазена природа, където могат да се видят повече птици. Това обаче води до силно завишени и следователно грешни резултати на национално ниво.
От гледна точка на участник в МОВП случайният избор на пробни площадки ще стане причина да отидете на места, които при нормални обстоятелства не бихте посетили.
Често в пробните площадки, дори и тези в градовете и обработваемите площи, могат да се видят много повече видове, отколкото повечето хора очакват.
начало

Трябва ли да продължа да изследвам пробната си площадка, ако местообитанието е драстично променено и няма нищо общо с първоначалното си състояние?
Да, дори местообитанието във вашата пробна площадка да е драстично променено в сравнение с предната година, изключително важно е да продължите да изследвате тази площадка, за да се установят промените в числеността на птиците, които може да са причинени от промяната в местообитанието. Примери за драстично променено местообитание са изсичането на гора (гола сеч), застрояването или разораването на пасища и ливади, разработването на нови кариери и др.
начало

Може ли да променя моя маршрут (трансект) през пробната площадка?
Не, моля не променяйте трансекта през вашата пробна площадка, освен ако това е абсолютно наложително. За да се определят точно популационните тенденции на птиците, е необходимо данните за тях да се събират от едни и същи трансекти в едни и същи пробни площадки година след година. Сменяйки разположението на трансекта във вашата пробна площадка, вие променяте списъка на видовете и тяхната численост. Въпреки това е възможно да промените трансекта си, ако той е станал опасен за обхождане или достъпът до част от него вече е забранен. В такива случаи новият трансект трябва да е колкото възможно по-близо до стария.
Ако се налагат промени в разположението на вашия трансект, е най-добре да ги обсъдите с координаторите на мониторинга.

Има ли проблем, ако маршрутът ми излиза извън пробната площадка?
Не, малки отклонения от границите на пробната площадка – особено ако това е единственият път, който може да се следва, – няма да се отразят на качеството на събраните от вас данни. В идеалния случай двете части на трасекта ви ще бъдат успоредно разположени по идеално права линия в средата на квадрата. Такива случаи обаче са рядкост. Най-често трансектът се съобразява с характеристиките на терена като релеф, реки, растителност, пътища, сгради и т.н.
начало

По кое време на годината трябва да изследвам пробната си площадка?
В равнинната част на страната първото отчитане на птиците в пробната площадка трябва да се направи в периода 15 април –15 май, а второто отчитане  да е в периода 15 май–15 юни. В отделни случаи второто отчитане може да стане и до края на юни, но не по-късно. Изследването на пробните площадки в планинските части на страната може да започва и завършва по-късно, в зависимост от надморската височина, но не по-късно от втората половина на юли.
Периодът за изследване на квадратите е избран по няколко причини:
1. да съвпадне с периода, в който повечето постоянни и мигриращи видове птици пеят най-активно;
2. да се избегне част от миграционния период в началото на април, когато много индивиди от различни видове преминават през страната ни на път за техните гнездовища в Северна Европа;
3. да се намали броят на неидентифицираните млади индивиди от различни видове.

Изключително важно е да сте последователни и да отчитате птиците във вашата пробна площадка приблизително по едно и също време всяка година. Ако обаче нямате възможност в дадена година да изследвате квадрата си по същото време, както предните години, то по-добре е да го направите по-късно през сезона, отколкото да пропуснете годината.
начало

По кое време на деня трябва да изследвам пробната площадка?
Най-доброто време за преброяване на птиците в пробната площадка е периодът около час след изгрев слънце до към преди обяд. В идеалния случай броенето трябва да започне между 6–7 часа сутринта, но не по-късно от 9 часа и да завърши към 10–11 часа. В това време от деня птиците са най-активни за разлика от следобедните часове, когато активността им е ниска и е трудно да бъдат регистрирани.
В случаите когато пробната ви площадка е отдалечена и са ви необходими няколко часа,  за да я достигнете, особено ако е в планинска местност, е приемливо да направите преброяването по-късно през деня. По-добре е преброяването да е следобед, отколкото да не бъде извършено. Важното е всяка година да се прави по едно и също време от деня.
начало

Трябва ли да изследвам пробната си площадка във ветровити и дъждовни дни?
Не, защото в дни със силен вятър или дъжд активността на птиците е много ниска и голяма част от индивидите в пробната площадка няма да бъдат преброени. Все пак е по-добре да направите преброяването при не идеални метеорологични условия, отколкото въобще да не посетите пробната си площадка през годината. Също така е добре да знаете, че след дъжд птиците пеят изключително активно и е лесно да бъдат отчетени. Освен това в топлите и слънчеви сутрини птиците спират да пеят по-рано, особено ако предните дни също са били хубави, отколко в облачни дни.
начало

Трябва ли да записвам индивидите от колониално гнездящите видове по време на обхода на трансекта при положение, че вече съм преброил гнездата им в колонията, която също е в пробната ми площадка?
Да, освен броя на заетите гнезда в колонията, записвайте и гнездящите в нея индивиди, които сте видели по време на обхождането на трансекта. Например ако сте установили 20 заети гнезда в колония на посевна врана и сте видели 35 врани докато сте обхождали трасекта, запишете поотделно 20 заети гнезда в колонията и 35 индивида в съответната категория според разстоянието в съответния участък от трансекта (виж методиката).
начало

В коя категория (1, 2, 3 или F) трябва да записвам птиците, които пеят в полет или ловуват чрез „увисване“?

Видовете, които пеят в полет като полската и горската чучулига, голямото белогушо коприварче и др., или ловуват чрез „увисване“ като керкенеза например, трябва да се записват в съответната категория (1, 2 или 3) според разстоянието от трансекта до мястото на земната повърхност непосредствено под птицата в полет. Бързолетите и лястовиците обикновено се записват като птици в полет (категория F), освен когато не сте ги видели да кацат на земята или в гнездото си.
начало

Имам повече от два типа местообитания в пробната си площадка. Кои два трябва да запиша в бланката за местообитанията?
Ако имате повече от два типа местообитания в някои от десетте участъка на трасекта, във формуляра за местообитанието записвате тези два, които заемат най-голяма площ в ивицата от 50 метра от двете страни на 200-метровия участък или пък имат голямо значение за птиците в този участък (например малък поток, който заема малка част от площта на трансекта, но обуславя наличието на няколко водолюбиви вида, регистрирани по време на отчитането).
начало

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook