bg

Местообитания

Покритието на различните типове местообитания, представени в броените площадки, се изчислява като процент на площта на дадено местообитание от площта на пробните площадки (Таблица 1). Категоризацията на местообитанията е направена от слой с Корине ленд кавър

Местообитания с покритие под 5% в площадките за мониторинг не се показани.

Списък на местообитанията и процентното съотношение между тях в изследваните пробни площадки са представени в таблицата по-долу по низходящ ред.

DSC00947_ed.jpg

Процентно съотношение на местообитанията в изследваните пробни площадки за периода 20052020 г. 

Тип на местообитанието

 


    Брой  квадрати  

% от общия брой квадрати (N=216)


Площ Корине (Ха)

% от местообитанието в страната

 

2.1.1. Ненапоявана обработваема земя

172 80 %  9846.37

0.26

2.4.3. Земеделски земи със значителни участъци естествена растителност

101

47 %

2135.57

0.20

3.1.1. Широколистни гори 74

34 %

1732.59

0.08

1.1.2. Населени места със свободно застрояване

59

27 %

1237.84

0.32

2.4.2. Комплекси от раздробени земеделски земи

57

26 %

1165.27

0.44

3.2.4. Преходна дървесно-храстова растителност

55

25 %

983.86

0.13

2.3.1. Пасища 

46

21 %

1053.08

0.27

3.1.3. Смесени гори

35

16%

5202.98

0.08

3.2.1. Естествени ливади

30

14%

971.30

0.23

1.2.1. Индустриални или търговски  обекти

25

12 %

342.56

0.44

2.2.1. Лозя

17

8 %

472.24

0.41

3.1.2. Иглолистни гори

13

6 %

154.79

0.03

От представените данни е ясно видимо, че към момента основното местообитание, застъпено в МОВП, e „земеделски земи” – почти една трета от всички местообитания в квадратите. Следват „ивици дървета и храсти”, които също в значителна степен са свързани със земеделските земи, и на трето място са широколистните гори. 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook